ترجمه مقاله مروری بر نانوالیاف الکتروریسی شده زیست فعال با پایه گیاهان دارویی بعنوان پانسمان زخم – سال 2021

ترجمه مقاله آسیب پذیری اجتماعی و علائم افسردگی در جریان همه گیری کووید 19 در میان کهنسالان ژاپنی – سال 2022

ترجمه مقاله روشهای جدید برای واگرایی، ادغام و بخشهای بافندگی کوچک در نسخه جدید راهنمای ظرفیت بزرگراه آلمان (HBS 2015) – سال 2016