ترجمه مقاله هرمنوتیک – سال 2015

      مشخصات مقاله:     عنوان فارسی مقاله: هرمنوتیک عنوان انگلیسی مقاله: Hermeneutics مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر: فلسفه وضعیت مقاله...