روش جایگذاری شبکه ای مبتنی بر GIS در برابر رویکرد مدلسازی – یک مطالعه قیاسی برای ناحیه بندی خطر زمین لغزه (LHZ) در منطقه متا رابی ناحیه شوآی غربی اتیوپی

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: روش جایگذاری شبکه ای مبتنی بر GIS در برابر رویکرد مدلسازی - یک مطالعه قیاسی برای ناحیه بندی خطر...