ترجمه مقاله HRM سبز، آگاهی زیست محیطی و رفتارهای سبز – سال 2021

 

 


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

HRM سبز، آگاهی زیست محیطی و رفتارهای سبز: نقش واسطه رهبری خدمتگزار

عنوان انگلیسی مقاله:

Green HRM, environmental awareness and green behaviors: The moderating role of servant leadership

کلمات کلیدی مقاله:

 HRM سبز، رفتارهای حمایت از محیط زیست، آگاهی زیست محیطی، رهبری خدمتگزار

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت، گردشگری و توریسم

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت گردشگری، مدیریت منابع انسانی

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.

 


 

فهرست مطالب:

چکیده

1-مقدمه

2- مرور مقالات و پیدایش فرضیه ها

1-2 مدیریت منابع انسانی سبز

2-2 رفتار مراقبت از محیط زیست

3-2 HRM سبز و P-EP

4-2 آگاهی زیست محیطی

5-2 آگاهی زیست محیطی، HRM سبز و P-EP

6-2 رهبری خدمتگزار

7-2 رهبری خدمتگزار، HRM سبز، P-EP و آگاهی زیست محیطی

3- روش

1-3 زمینه تحقیق

2-3 فرایند گردآوری داده ها

3-3 اصلاحات روندی

4-3 اندازه گیری ها و آنالیز

4- نتایج

1-4 اطلاعات جمعیتی پاسخ دهندگان

2-4 ارزیابی مدل اندازه گیری انعکاسی و ترکیبی

3-4 آمارهای توصیفی

4-4 نتایج تست فرضیه ها

5- نتیجه گیری

1-5 بحث

2-5 مشارکت نظری

3-5 مشارکت عملی

4-5 محدودیت ها و آینده پژوهشی

منابع


 

قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract
Given the numerous environmental issues facing the hotel industry, there is growing pressure to respond to them by implementing sustainable strategies such as green human resource management (HRM) practices. Thus, there is a need to examine how green HRM enhances environmental performance. Accordingly, this study explores the causal relationship between green HRM, employees’ pro-environmental performance (P-EP), environmental awareness, and servant leadership. The data were collected from employees working in hotels in Almaty, Kazakhstan. Smart PLS was utilized to conduct validity and reliability tests and to design structural equation modeling. The findings show that environmental awareness mediates the impacts of green HRM on proactive P-EP, but does not support task-related P-EP. Also, servant leadership does not moderate the relationship between green HRM and task-related. Drawing on social exchange, social cognitive, and social learning theory, this study provides theoretical contributions, practical implications, and useful recommendations for managers and scholars in the hospitality industry.

چکیده
با در نظر گرفتن مشکلات زیست محیطی متعددی که صنعت هتلداری با آن مواجه است، فشار زیادی روی این صنعت وجود دارد تا با اجرای استراتژی های پایدار همانند مدیریت سبز منابع انسانی (HRM) به این مشکلات پاسخ دهند. از این رو ارزیابی چگونگی ارتقای عملکرد زیست محیطی HRM سبز امری ضروری است. به همین دلیل این پژوهش رابطه علت و معلولی بین HRM سبز، عملکرد مراقبت از محیط زیست کارکنان (P-EP)، آگاهی زیست محیطی و رهبری خدمتگزار را بررسی می کند. داده ها از افراد شاغل در هتل های واقع در شهر آلماتی قزاقستان گردآوری شد. PLS هوشمند برای انجام تست های روایی و اعتبار نتایج و هم چنین مدلسازی معادله ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد که آگاهی زیست محیطی اثرات HRM سبز روی P-EP مبتکرانه را واسطه گری می کند ولی P-EP مرتبط با وظایف را حمایت نمی کند. هم چنین رهبری خدمتگزار نقش واسطه در رابطه بین HRM سبز و P-EP مرتبط با وظایف ایفا نمی کند. این پژوهش با در نظر گرفتن تعاملات اجتماعی، نظریه شناختی اجتماعی و تئوری یادگیری جمعی می تواند مشارکت های نظری، اقدامات عملی و پیشنهادات مفیدی را برای مدیران و محققان صنعت گردشگری فراهم کند.

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

 


 

دیدگاهتان را بنویسید