ترجمه مقاله نانوکامپوزیت های پلیمری جدید حاوی سیلیکای عامل دار شده با گروه تری آزول برای کاربردهای دندانی – سال 2019


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

نانوکامپوزیت های پلیمری جدید حاوی سیلیکای عامل دار شده با گروه تری آزول برای کاربردهای دندانی

عنوان انگلیسی مقاله:

Novel Polymer Nanocomposites Comprising Triazole Functional Silica for Dental Application

کلمات کلیدی مقاله:

نانوکامپوزیت های دندانی، نانوذرات، سمیت سلولی، جذب، انحلال پذیری، آنالیز مکانیکی

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی مواد و پلیمر

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مهندسی مواد مرکب و نانوفناوری پلیمر

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.

 


 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

2. بخش تجربی

2. 1. مواد

2. 2. آماده سازی نمونه

3. مشخصه یابی

4. نتایج و بحث

4. 1. FT-IR

4. 2. مورفولوژی کامپوزیت های شکسته شده

4. 3. آنالیز توزین حرارتی

4. 4. جذب و انحلال پذیری الکترولیت های کامپوزیت

4. 5. آنالیز مکانیکی

4. 6. تست سمیت سلولی

5. نتیجه گیری

منابع

 


 

قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1 Introduction
In dental treatment, polymer composite resins seems to be promising materials have been used for several decades [1, 2]. The interest toward this direction is increasing to solve the drawbacks of long-term performance of this kind of materials in clinical dentistry [3]. The problems related to previous dental resins are poor wear resistance, volumetric shrinkage during polymerization, restoration failure due to inadequate mechanical strength, and stability [4]. The shrinkage leads to marginal leakage, large incidence of secondary dental caries, and high potential for discoloration [5]. These problems greatly affect the longevity of dental composite restoration. To improve clinical performance of dental composite resins, various attempts have been made since their development on the filler volume and polymer matrix [6]. Determining the filler volume is based on the particle size, silanization, loading [7], and formation of new particles [8, 9]. Particle size and filler volume can greatly influence the physical properties of dental composites [7]. Whereas, examination of the polymer matrix is essentially focused on new monomers formation [10–12]. Polymerization shrinkage decrease as filler volume fraction increase, while hardness, compressive strength, elastic modulus, and flexural strength increase [7].

مقدمه
در درمان های دندانی، رزین های کامپوزیتی پلیمری مواد نویدبخشی هستند که چندین دهه است مورد استفاده قرار گرفته اند [1-2]. تمایل به حل معایب عملکرد بلندمدت این نوع مواد در صنعت رو به افزایش است [3]. مشکلات مربوط به رزین های دندانی پیشین شامل مقاومت به سایش ضعیف، انقباض حجمی در طی پلیمریزاسیون، شکست ترمیمی ناشی از استحکام مکانیکی ناکافی و همچنین مسائل پایداری است [4]. انقباض منجر به ریزنشت لبه ای ، وقوع پوسیدگی های دندانی ثانویه و احتمال زیاد تغییر رنگ می شود [5]. این مشکلات، طول عمر ترمیم دندانی کامپوزیتی را بشدت تحت تاثیر قرار می دهد.
به منظور بهبود عملکرد بالینی رزین های کامپوزیتی دندانی، تلاش های مختلفی در راستای توسعه آن ها از نظر حجم فیلر و ماتریس پلیمری صورت گرفته است [6]. تعیین حجم فیلر براساس اندازه ذرات، سیلان، بارگذاری [7] و تشکیل ذرات جدید است [8 ,9]. اندازه ذرات و حجم فیلر می تواند خواص فیزیکی کامپوزیت های دندانی را بشدت تحت تاثیر قرار دهد [7]. با اینحال، بررسی ماتریس پلیمری عمدتا بری تشکیل منومرهای جدید متمرکز می شود [12-10]. با افزایش کسر حجمی فیلر، انقباض ناشی از پلیمریزاسیون کاهش می یابد درحالیکه سختی، استحکام فشاری، مدول الاستیک و استحکام خمشی افزایش خواهد یافت [7].

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

 


 

دیدگاهتان را بنویسید