ترجمه مقاله شیوع، همبستگی‌های اجتماعی – جمعیتی و دانشگاهی اختلال وسواسی جبری در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی – سال 2021

 

 


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

شیوع، همبستگی‌های اجتماعی – جمعیتی و دانشگاهی اختلال وسواسی جبری در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی کاربردی دانشگاه ام القری

عنوان انگلیسی مقاله:

Prevalence, sociodemographic and academic correlates of obsessive-compulsive disorder in the students of college of applied medical sciences, Umm Al-Qura university

کلمات کلیدی مقاله:

اختلال وسواسی جبری، علایم وسواسی جبری، دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی، اختلال ذهنی

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

پزشکی

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

روانپزشکی، اپیدمیولوژی

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.

 


 

فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2- مواد و روش ها

2-1- طراحی مطالعه

2-2- تنظیمات مطالعه

2-3- اندازه نمونه و راهبرد نمونه گیری

2-4- اندازه گیری (ابزار ارزیابی)

2-5- روش مطالعه

2-6- تحلیل آماری

3- نتیجه

4- بحث و گفتگو

4-1- شیوع OCD

4-2- شیوع OCD احتمالی و عوامل مرتبط با آن (نتیجه به شکل یک متغیر طبقه ای)

4-3- محدودیت ها

4-4- نقاط قوت

4-5- دستورالعمل های آینده

5- نتیجه گیری

 


 

قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract
Introduction The studies suggesting the prevalence of Obsessive-compulsive disorder is scant in the region of Saudi Arabia and more so in a population sample of medical and paramedical students. The aim of this study was to estimate the prevalence of obsessive-compulsive symptoms in a community sample of students of applied medical sciences. Furthermore, an association between obsessive compulsive symptoms and various sociodemographic variables and several aspects of academic life were investigated.
Methods This cross-sectional study recruited 404 university students belonging to four departments. Tools used in the study included Obsessive compulsive inventory revised (OCI-R), DSM-IV criteria for diagnosis of OCD and Y-BOCS severity rating scale. The main outcome would be probable obsessive compulsive disorder (OCI-R score>21). The students with >21score were further evaluated for the presence of obsessive compulsive disorder using DSM-IV criteria and Y-BOCS.
Results The prevalence of OCS was 20% [95%CI (19.902–20.098)] with the OCI-R screening tool. Actual prevalence of confirmed OCD was 5.06% [95%CI (4.39–6.12)]. Presence of probable OCD was significantly high [p = 0.002 and 95%CI (1.31–3.53)] in students of laboratory medicine department. A significant association was found between presence of OCS and dissatisfaction with the course selection [p = 0.001, 95% CI (1.38–3.92)], feeling of rejection [p = 0.004, 95%CI (1.39–5.88)] and depressive symptoms [ p = 0.0001 and CI (1.81–4.89)]. Our sample was limited to college age women, therefore the interpretation of prevalence my not be generalizable.

چکیده
مقدمه: مطالعاتی که شیوع وسواس جبری را در منطقه عربستان سعودی نشان می‌دهد بسیار اندک است و بیشتر در نمونه جمعیتی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی وجود دارد. هدف از این مطالعه برآورد شیوع علائم وسواس اجباری در یک نمونه جامعه دانشجویان علوم پزشکی کاربردی بود. علاوه بر این، ارتباط بین علائم وسواسی جبری و متغیرهای اجتماعی-جمعیتی و چندین جنبه از زندگی دانشگاهی بررسی شد.
روشها: در این مطالعه مقطعی 404 دانشجوی دانشگاه متعلق به چهار بخش به کار گرفته شدند. ابزارهایی که در این مطالعه استفاده شد، شامل معیارهای ارزیابی وسواس جبری (OCI – R) ، DSM – IV برای تشخیص مقیاس درجه بندی شدت OCD و Y – BOCS بود. نتیجه اصلی اختلال وسواس جبری احتمالی است (امتیاز OCI – R> 21). دانشجویان با نمره بیشتر از 21 بیشتر از نظر وجود اختلال وسواس جبری با استفاده از معیارهای DSM – IV و Y – BOCS ارزیابی شدند.
یافته ها: شیوع OCS با ابزار غربالگری OCI-R 20% بود [95% CI(19.902-20.098)]. شیوع واقعی OCD تأیید شده 5.06٪ بود [95% CI(4.39-6.12)]. وجود OCD احتمالی در دانشجویان گروه آزمایشگاه پزشکی بسیار زیاد بود [002/0 = p و95% CI(31.3-3.33) [. ارتباط مهمی بین حضور OCS و عدم رضایت از انتخاب دوره [001/0 = p ، 95٪ CI (1.38 – 3.92)] ، احساس طرد شدن [0.004 = p ، 95٪ CI (1.39 – 5.88]) و علائم افسردگی [0001/0 = p و CI (8/1 – 89/1)] وجود داشت. نمونه ما به زنان در سن دانشگاه محدود بود، بنابراین تفسیر شیوع قابل تعمیم نیست.

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

 


 

دیدگاهتان را بنویسید