ترجمه مقاله آسیب پذیری اجتماعی و علائم افسردگی در جریان همه گیری کووید 19 در میان کهنسالان ژاپنی – سال 2022


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

آسیب پذیری اجتماعی و علائم افسردگی در جریان همه گیری کووید 19 در میان کهنسالان ژاپنی: نقش عادات ورزشی در خانه

عنوان انگلیسی مقاله:

Social frailty and depressive symptoms during the COVID-19 pandemic among older adults in Japan: Role of home exercise habits

کلمات کلیدی مقاله:

آسیب پذیری اجتماعی، ژاپن، کهنسالان، علائم افسردگی، ورزش در خانه

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

روانشناسی

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

روانشناسی بالینی و روانشناسی عمومی

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.

 


 

فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. روش ها

1.2 جمعیت مطالعه

2.2. علائم افسردگی

3.2 شاخص غربالگری آسیب پذیری اجتماعی

4.2 تمرین در خانه

5.2 متغیرهای همپراش

6.2 تحلیل آماری

3. نتایج

4. بحث

5. نتیجه گیری ها

منابع

 


 

قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract
Objectives : We examined the association between social frailty and depressive symptoms among community-dwelling older adults during the coronavirus disease 2019 pandemic. Additionally, we investigated whether home exercise habits moderated the impact of social frailty on depressive symptoms.
Methods: This cross-sectional study included 1,103 community-dwelling older adults (54.0% female, mean age [standard deviation] = 81.1 [5.0] years) from a semi-urban area of Japan who completed a mailed questionnaire survey in October 2020. Social frailty status was categorized as non-social frailty, pre-social frailty, and social frailty, which was assessed by financial difficulties, living alone, lack of social activity, and contact with neighbors. Depressive symptoms were defined as a Kessler 6 score ≥5. We performed a multivariable logistic regression analysis to examine the association between social frailty and depressive symptoms, and also conducted stratified analysis of home exercise habits during the pandemic.
Results: A total of 309 (28.0%) participants had depressive symptoms. Compared with non-social frailty, social frailty was associated with depressive symptoms (odds ratio [OR] = 1.80, 95% confidence interval [95%CI] = 1.16–2.79, p = 0.009). A similar relationship was observed in those who did not exercise at home (OR = 2.10, 95%CI = 1.14–3.84, p =0.017). However, no such relationship was observed in those who did exercise at home (OR = 1.50, 95%CI = 0.79–2.85, p =0.213).
Conclusions: Social frailty was associated with a risk of depressive symptoms during the pandemic. In addition, our findings suggested that home exercise may buffer the association between social frailty and depressive symptoms.

چکیده
اهداف: ما رابطه ی میان آسیب پذیری اجتماعی و علائم افسردگی در میان کهنسالانِ ساکن اجتماع را در جریان همه-گیری بیماری ویروس کرونا در سال 2019 بررسی کردیم. افزون بر این، ما این موضوع را بررسی کردیم که آیا عادات ورزشی در خانه تأثیر آسیب پذیری اجتماعی بر علائم افسردگی را تعدیل می کند یا خیر.
روش ها: این مطالعه ی مقطعی بر مبنای یک تحقیق پیمایشی شامل 1103 کهنسال ساکن اجتماع (54 درصد زن، میانگین سنی [انحراف معیار]=1/81 سال) از یک منطقه ی نیمه شهری در ژاپن بود که می بایستی پرسشنامه ی ارسالی را تا اکتبر 2020 تکمیل می کردند. وضعیت آسیب پذیری اجتماعی به سه دسته ی عدم آسیب پذیری اجتماعی، پیش از آسیب پذیری اجتماعی و آسیب پذیری اجتماعی طبقه بندی شد که برحسب مشکلات مالی، تنهایی زندگی کردن، عدم فعالیت اجتماعی، و تماس با همسایه ها اندازه گیری شدند. علائم افسردگی به صورت نمره ی کسلر 6 یعنی بزرگ تر یا مساوی با 5 تعریف شدند. ما با انجام یک تحلیل رگرسیون لجستیک چندمتغیره رابطه ی میان آسیب پذیری اجتماعی و علائم افسردگی را بررسی کردیم، و همچنین تحلیل طبقه بندی شده ای از عادات ورزش در خانه در طول همه گیری کرونا را انجام دادیم.
نتایج: مجموعاً 309 شرکت کننده (28 درصد) دارای علائم افسردگی بودند. در مقایسه با عدم آسیب پذیری اجتماعی، آسیب پذیری اجتماعی با علائم افسردگی مرتبط بود (نسبت بخت ها (OR) = 80/1، بازه ی اطمینان 95 درصد = 79/2-16/1 و p=0.009). رابطه ی مشابهی در آنانی که در خانه تمرین ورزشی انجام نمی داند، مشاهده شد (OR=2.10، CI=1.14-3.84 و p=0.017). با وجود این، هیچ رابطه ای در آنانی که در خانه تمرین ورزشی انجام می داند، مشاهده نشد (OR=1.50، CI=0.79-2.85 و p=0.213).
نتیجه گیری: آسیب پذیری اجتماعی با خطر علائم افسردگی در جریان همه گیری کرنا مرتبط بود. افزون بر این، یافته های ما دلالت بر آن دارند که ورزش در خانه ممکن است رابطه ی میان آسیب پذیری اجتماعی و علائم افسردگی را تعدیل کند.

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله