ترجمه مقالهاز فضای زیرزمینی شهری تا شهرسازی زیرزمینی پایدار: تغییر تمرکز در دانش زیرزمینی شهری- سال 2232222 IEEE

مشخصات مقاله:     عنوان فارسی مقاله: از فضای زیرزمینی شهری تا شهرسازی زیرزمینی پایدار: تغییر تمرکز در دانش زیرزمینی شهری عنوان انگلیسی مقاله:...