ترجمه مقاله بررسی روابط بین بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی، قوم گرایی مصرف کننده، ارزش ویژه برند – سال 2021


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

بررسی روابط بین بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی، قوم گرایی مصرف کننده، ارزش ویژه برند

عنوان انگلیسی مقاله:

Examining the relationships between e-WOM, consumer ethnocentrism and brand equity

کلمات کلیدی مقاله:

بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی، قوم گرایی مصرف کننده، ارزش ویژه برند، رسانه اجتماعی

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

بازاریابی، مدیریت بازرگانی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت کسب و کار

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1. مقدمه
2. مروری بر ادبیات و تدوین فرضیه ها
2.1. بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی
2.2. قوم گرایی مصرف کننده
2.3. بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی مثبت و قوم گرایی مصرف کننده و برندهای خارجی
2.4. بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی منفی و قوم گرایی مصرف کننده برای برندهای داخلی و خارجی
2.5. بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی و ارزش ویژه برند
2.6. قوم گرایی مصرف کننده و ارزش ویژه برند
3. روش های تحقیق
4. تحلیل داده ها و نتایج
4.1. تحلیل های پایایی و CFA
4.2. مدل و اندازه گیری فرضیه ها
5. بحث و مسیرهای تحقیق آتی
5.1. بحث
6. محدودیت ها و مسیرهای تحقیق آتی
منابع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Electronic word-of-mouth (e-WOM) plays an important role in influencing Chinese consumers’ brand perceptions. While domestic social media managers are keen to understand how to protect their brands, their foreign counterparts are keen to reduce consumer ethnocentrism in order to gain a foothold in the Chinese market. This study uses an online survey to investigate whether positive and negative e-WOM enhance or weaken consumer ethnocentrism and brand equity towards domestic and foreign smart phone brands. Findings suggests that both positive and negative e-WOM influence consumer ethnocentrism and that these effects are contingent upon brand origin. Furthermore, findings show that the effects of positive and negative e-WOM on brand equity are consistent, irrespective of brand origin. Interestingly, consumer ethnocentrism has a positive effect on brand equity for domestic brands, but does not have a negative effect on brand equity for foreign brands. The study further discusses theoretical and practical implications of the findings.

چکیده

بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی(e-WOM) نقش مهمی در تاثیرگذاری بر ادراک برند مصرف کنندگان چینی ایفا می کند. گرچه مدیران رسانه اجتماعی داخلی به درک نحوه پشتیبانی از برندهای خود علاقه مندند، همتایان خارجی آنها به کاهش قوم گرایی مصرف کننده مشتاق هستند تا به جایگاه مطمئنی در بازار چین دست یابند. این مطالعه از یک نظر سنجی آنلاین برای بررسی این موضوع استفاده می کند که آیا بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی مثبت و منفی، قوم گرایی مصرف کننده و ارزش ویژه برند را نسبت به برندهای تلفن هوشمند داخلی و خارجی تقویت می کند یا کاهش می دهد. یافته ها نشان می دهد که بازاریابی دهان به دهان مثبت و منفی بر قوم گرایی مصرف کننده تاثیر می گذارد و این تاثیرات مبتنی بر مبدا برند می باشند. علاوه بر این، یافته ها نشان می دهند که تاثیرات بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی مثبت و منفی بر ارزش ویژه برند صرفنظر از مبدا برند، دارای ثبات است. جالب اینکه، قوم گرایی مصرف کننده تاثیر مثبت بر ارزش ویژه برند برای برندهای داخلی دارد، اما تاثیر منفی بر ارزش ویژه برند برای برندهای خارجی دارد. این مطالعه به بحث درباره کاربردهای نظری و عملی یافته های پژوهش می پردازد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله