ترجمه مقاله نگرش برند، کیفیت برند، و ارزش برند چطور بر وفاداری به برندهای پرمصرف کنسرو ماهی تن در تایلند تأثیر می گذارند – سال 2021


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

نگرش برند، کیفیت برند، و ارزش برند چطور بر وفاداری به برندهای پرمصرف کنسرو ماهی تن در تایلند تأثیر می گذارند

عنوان انگلیسی مقاله:

How brand attitude, brand quality, and brand value affect Thai canned tuna consumer brand loyalty

کلمات کلیدی مقاله:

نگرش برند، کیفیت برند، ارزش برند، امنیت غذایی، پایداری، تایلند

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

بازاریابی، مدیریت بازرگانی، مدیریت کسب و کار

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1. مقدمه
2. مرور مطالعات پیشین
2.1 نگرش برند (BA)
2.2 کیفیت برند (BQ)
2.3 ارزش برند (BV)
2.4 وفاداری به برند (BL)
2.5 اهداف تحقیق
3. مواد و روشها
3.1 جمعیت و اندازه نمونه
3.2 جمع آوری داده
3.3 طراحی پرسشنامه
3.4 ارزیابی کیفیت ابزار تحقیق
4. نتایج
4.1 نتایج پاسخ دهندگان پرسشنامه (n = 400)
4.2 پیش آزمون پرسشنامه و اندازه گیری روایی
4.3 نتایج تحلیل عاملی تأییدی (CFA)
4.4 اثرات میانجی
4.5 نتایج آزمون ضریب همبستگی
4.6 نتایج آزمون فرضیه های نهایی
5. بحث
5.1 نتایج نگرش برند (BA)
5.2 نتایج کیفیت برند (BQ)
5.3 نتایج ارزش برند (BV)
5.4 نتایج وفاداری به برند (BL)
6. نتیجه گیری ها
7. محدودیت های بالقوه مطالعه حاضر
8. کمک های مطالعه حاضر به ادبیات
منابع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstrac

As one of the world’s most valuable fish, Tuna can either be found in inexpensive tins on grocery store shelves or on high-end auction blocks destined for Japanese sashimi and sushi restaurants. Moreover, Thailand is reported to be the world’s largest exporter of prepared or preserved tuna, which in 2019 contributed an estimated $2.5 billion to Thailand’s exports. However, brand research is very limited for canned tuna, especially when it comes to product packaging cues, and how packaging affects a consumer’s decision-making process. Therefore, this study set out to investigate which factors play the greatest role in a Thai consumer’s brand loyalty (BL) for tuna fish canned products. Research teams using systematic random sampling were dispatched to five supermarkets within the Bangkok metropolitan area and collected 400 questionnaires answering items related to brand attitudes (BA), brand quality (BQ), and brand value (BV) as they related to canned tuna brand loyalty (BL). Thereafter, data analysis of the four constructs and 13 observed variables was conducted with use of LISREL 9.1, which included a confirmatory factor analysis (CFA), a goodness-of-fit (GOF) analysis along with the study’s structural equation modeling (SEM). Results determined that there was a positive effect (73% R2) between all the causal factors on Thai canned tuna BL. Furthermore, the factors affecting BL ranked from the greatest to the lowest were BA, BQ, and BV with total effect (TE) values of 0.85, 0.33, and 0.19, respectively. Key takeaways from the study’s research seem to indicate that canned tuna is viewed by most consumers as a ‘commodity’, with product availability and convenience being of the utmost importance in product brand selection. Global fishing stocks sustainability, labor costs/practices, and dolphin free catches within the tuna industry were also determined to be important aspects within the international consumer community. Also, due to the demand for high-quality and safe tuna products, adding value has become increasingly important in satisfying consumer demands and represents an opportunity for marketplace expansion.

چکیده

ماهی تن به عنوان یکی از ارزشمندترین ماهیان جهان، در کنسروهای ارزان در قفسه بقالی ها یا در بلوک های حراج گران ترین محصولات – که در رستوران های ژاپنی برای تهیه غذاهای سوشی یا ساشیمی استفاده می گردند – به راحتی یافت می شود. به علاوه طبق گزارشات، تایلند بزرگترین صادرکننده ماهی تن آماده شده یا کنسرو شده است که در سال 2019 سهم آن از صادرات تایلند، برابر با 2.5 میلیارد دلار برآورد شده است. با این حال تحقیقات برند خیلی محدودی برای کنسرو ماهی تن وجود دارد، خصوصاً زمانی که بخواهیم علائم بسته بندی محصولات یا نحوه تأثیرگذاری بسته بندی بر روی فرآیند تصمیم گیری مصرف کنندگان را بررسی نماییم. لذا در این مطالعه تصمیم داریم بررسی کنیم که کدام عوامل بزرگترین نقش را در وفاداری به برند (BL) محصولات پرمصرف کنسرو ماهی تن تایلندی بازی می کنند. تیم های تحقیق که از نمونه گیری تصادفی سیستماتیک استفاده می کردند را به پنج سوپرمارکت در کلان شهر بانکوک اعزام کردیم و 400 پرسشنامه تکمیل شده را جمع آوری کردیم که آیتم های آن مربوط به نگرش برند (BA)، کیفیت برند (BQ) و ارزش برند (BV) بودند و درباره وفاداری به برند (BL) نسبت به کنسرو ماهی تن سوال می پرسیدند. سپس تحلیل داده چهار ساختار و 13 متغیر مشاهده شده را با استفاده از LISREL 9.1 انجام دادیم که شامل تحلیل عاملی تأییدی (CFA)، تحلیل نیکویی برازش (GOF) و همچنین مدلسازی معادله ساختاری (SEM) در این مطالعه بود. نتایج نشان داد که تمام عوامل سببی تأثیرات مثبتی (73% R^2) بر روی وفاداری به برند (BL) در کنسرو ماهی تن تایلندی دارند. به علاوه عوامل تأثیرگذار بر وفاداری به برند (BL) به ترتیب از بالاترین رتبه تا پایین ترین رتبه به شرح رو به رو بودند: نگرش برند (BA)، کیفیت برند (BQ)، و ارزش برند (BV) که مقادیر اثر کلی (TE) آنها به ترتیب برابر با 0.85 ، 0.33 و 0.19 بود. غذاهای بیرون بر اصلی از تحقیقات این مطالعه ظاهراً نشان می دادند که اغلب مصرف کنندگان، کنسرو ماهی تن را یک کالای مصرفی می دانستند که موجودیت و راحتی آن در انتخاب برند محصول، بیشترین اهمیت را داشتند. پایداری موجودی های ماهی جهانی، هزینه ها/روشهای کار، و شکار آزاد دلفین در صنعت ماهی تن نیز به عنوان مهمترین جنبه ها در جامعه مصرف کنندگان بین المللی شناخته می شدند. همچنین به علت تقاضا برای محصولات ماهی تن ایمن و با کیفیت بالا، ارزش افزوده به صورت فزاینده در برآورده سازی تقاضاهای مصرف کنندگان اهمیت پیدا می کند، و معرف فرصتی برای گسترش بازارگاه است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله