ترجمه مقاله یافتن معیارهای مهم ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی بانکداری اینترنتی با استفاده از تصمیم گیری معیاری چندگانه فازی – سال 2011

  مشخصات مقاله:     عنوان فارسی مقاله: یافتن معیارهای مهم ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی بانکداری اینترنتی با استفاده از تصمیم گیری معیاری چندگانه...