ترجمه مقاله انضباط خشن والدین و قلدری مدرسه در میان نوجوانان چینی – سال 2023


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

انضباط خشن والدین و قلدری مدرسه در میان نوجوانان چینی: نقش جدایی اخلاقی و ارتباط با همسالان منحرف

عنوان انگلیسی مقاله:

Harsh parental discipline and school bullying among Chinese adolescents: The role of moral disengagement and deviant peer affiliation

کلمات کلیدی مقاله:

مقررات سخت والدین – جدایی از اصول اخلاقی – ارتباط با همسالان کجرو – قلدری مدرسه ای – نوجوان چینی

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

روانشناسی

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

روانشناسی تربیتی – روانشناسی عمومی

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1. مقدمه
۱.۱. مقررات سخت والدین و قلدری مدرسه ای
۱.۲. نقش واسطه جدایی از اصول اخلاقی
1.3 تعدیل گری نقش ارتباط با همسالان کجرو
۴.۱. مطالعه فعلی
۲. روش ها
۲.۱. شرکت کننده ها
۲.۲. معیار ها
۲.۲.۱. مقررات سخت والدین
۲.۲.۲. جدایی از اصول اخلاقی
۲.۲.۳. ارتباط با همسالان کجرو
۴.۲.۲. قلدری مدرسه ای
۲.۳. رویه
۲.۴. تحلیل آماری
۳. نتایج
۳.۱. روش متداول تست سوگیری
۳.2 آنالیز های اولیه
۳.۳. آنالیز همبستگی
۳.۴ آزمون طرح میانجی گری تعدیل شده
۴. بررسی
۵. نتیجه گیری
اصول اخلاقی
اطلاعات بودجه
بیانیه علاقه به رقابت
در دسترس بودن داده ها
تشکر و قدردانی
منابع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

ABSTRACT

School bullying is prevalent worldwide and poses a serious threat to the safety of school and students. However, few studies have explored the relationship between harsh parental discipline and adolescents’ school bullying. The current study aims to explore the internal mechanism between the two in the Chinese cultural context, and further test the mediating effect of moral disengagement and the moderating effect of deviant peer affiliation. This study recruited 1,246 students in eastern and southern China (average age = 14.48 ± 1.48) to complete the Parent-Child Conflict Tactics Scale, Moral Disengagement Scale, Deviant Peer Affiliation Scale, and the Olweus Bully Questionnaire. The results showed that: The prevalence of school bullying among adolescents accounted for 33.5 %, from most to least are verbal bullying, relational bullying and physical bullying. Harsh parental discipline positively predicted school bullying among Chinese adolescents. After controlling for gender and school type, moral disengagement partially mediated the association between harsh parental discipline and school bullying, and deviant peer affiliation moderated the first and second halves of the mediation effect. Current findings reveal that parents should adopt proper parenting styles and intervene appropriately in their children’s dating choices

چکیده
قلدری مدرسه ای در سرتاسر جهان شایع است و تهدید جدی برای امنیت مدرسه و دانش آموزان ایجاد می کند. با این وجود، مطالعه های اندکی در رابطه با مقررات سخت والدین با قلدری مدرسه ای نوجوان ها انجام یافته است. هدف های مطالعه فعلی، بررسی کردن مکانیسم درونی بین این دو در زمینه ی فرهنگی چینی ها و آزمایش بیشتر اثر میانجی گری جدایی از اصول اخلاقی و اثر تعدیل گری رابطه با همسال های کجرو است. این مطالعه ۱۲۴۶ دانش آموز در شرق و جنوب چین را ( میانگین سنی = 48/14 ± 48/1) برای انجام دادن مقیاس روش های تعارض والدین-کودک، مقیاس جدایی از اصول اخلاقی، مقیاس رابطه با هم سال های کجرو و پرسشنامه قلدر الووس انتخاب کرد. نتایج نشان داد که : گستردگی قلدری مدرسه ای بین نوجوانان ۳۵% است. از بیشترین به کمترین، قلدری کلامی، قلدری ارتباطی و قلدری فیزیکی است. مقررات سخت والدین به طور مثبتی قلدری مدرسه ای را بین نوجوانان چینی پیشبینی می کند. بعد از کنترل جنسیت و نوع مدرسه، رهایی اخلاقی تا حدی واسطه ی ارتباط بین مقررات سخت والدین و قلدری مدرسه ای و ارتباط با همسال های کجرو، نیمه اول و دوم اثر میانجی گری را تعدیل کرد. یافته های فعلی نشان می دهد که والدین بهتر است سبک های فرزند پروری مناسبی را انتخاب کنند و به طور مناسبی در انتخاب های دوستیابی کودکانشان موثر باشند.

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله