مقاله ترجمه شده درباره مطالعه مقایسه ای بر روی ماهیت و قدرت پیوندهای O-O، S-S ، Se-Se


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مطالعه مقایسه ای بر روی ماهیت و قدرت پیوندهای O-O، S-S ، Se-Se


عنوان انگلیسی مقاله:

A comparative study on the nature and strength of O–O, S–S, and Se–Se bond


کلمات کلیدی مقاله:

دی سلنیدها، دیسولفید، مانع چرخشی، BDE، تجزیه و تحلیل NBO


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

شیمی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

شیمی آلی و شیمی محض


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2.جزئیات محاسبه

3.نتایج و بحث

4.توصیفگرهای واکنشپذیری

5.دی سلنیدها بعنوان رونوشتی ازانزیم گلوتاتیون پراکسیداز

6.نتایج


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

3. Results and discussion

Since the aim of present study is to understand nature, strength, and reactivity of dichalcogenide compounds, (for chalcogens = O, S, Se) hydrogen dichalcogenides and their methyl and amino substituted derivatives are selected as model compounds. The geometrical parameters at MP2/6-311++G** and B3LYP/6-311++G** level along with experimental data [38,39] wherever available are included in Table 1. The geometrical parameters at B3LYP and MP2 levels employing 6-31+G*, 6-311+G*, and PVDZ basis sets are available in supporting information (Tables S1–3). As can be seen from Table 1, the theoretically evaluated parameters are in good agreement with the experimental results. Slight variations are the result of absence of environmental interactions in the theoretical calculations. The X–X and X–R (X = O, S, Se, R = H, CH3, NH2) bond distances increase in the order O < S < Se that is in accordance with increasing size and decreasing electronegativity of the chalcogen atom.

3.نتایج و بحث
از آنجاکه هدف این مقاله فهم ماهیت، قدرت و واکنشپذیری ترکیبات دی کالکوژنیدی میباشد (برای اتمهای کالکوژن (Se.S.O=، دی کالکوژنیدهای هیدروژنی و مشتقات متیل و آمین آنها، بعنوان نمونه و مدل برای این تحقیق انتخاب شده اند. پارامترهای هندسی محاسبه شده در سطح محاسباتی B3LYP/6-31++G**. MP2/6-311++G** به همراه داده های تجربی تا جاییکه در دسترس بودند در جدول 1 آورده شده اند. پارامترهای هندسی محاسبه شده به روشهای MP2 و B3LYP با مجموعه های پایه 6-31+G*. 6-311+G*. PVDZ در قسمت اطلاعات کمکی ما (جدولهای 1S تا 3S در دسترس هستند. بطوریکه از جدول 1 دیده میشود، پارامترهای محاسبه شده به روش نظری در توافق با نتایج تجربی هستند. تفاوتهای جزئی که دیده میشود ، نتیجۀ نادیده گرفتن برهمکنشهای بین مولکولی در محاسبات نظری میباشد


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید