مقاله ترجمه شده درباره بررسی جامع شبکه ادهاک مربوط به وسایل نقلیه – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

بررسی جامع شبکه ادهاک مربوط به وسایل نقلیه


عنوان انگلیسی مقاله:

A comprehensive survey on vehicular Ad Hoc network


کلمات کلیدی مقاله:

ونت، اپلیکیشن های ایمنی، شبیه سازی ونت، چالش ها در ونت


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

شبکه های کامپیوتری، سامانه های شبکه ای، اینترنت و شبکه های گسترده و مخابرات سیار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. معماری ونت

2.1 واحد آن برد (OBU)

2.2 واحد اپلیکیشن (AU)

2.3 واحد کنار جاده (RSU)

3. قلمرو های ارتباطی ونت

4. تکنولوژی دسترسی به وایرلس در ونت

5. خصوصیات ونت

6. چالش ها و نیاز ها در ونت

7. اپلیکیشن های ونت

8. شبیه سازی ونت

8.1 مدل تحرک

8.2 ارزیابی شبیه سازی

8.2.1 شبیه سازی شبکه (NS2 و NS3)

8.2.2 گلوموسیم

8.2.3. MOVE

8.2.4. TraNs

8.2.5. موبیسیم ونت

8.2.6. NCTUns

9. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
At the present time cars and other private vehicles are used daily by many peoples. The biggest problem regarding the increased use of private transport is the increasing number of fatalities that occur due to accidents on the roads; the expense and related dangers have been recognised as a serious problem being confronted by modern society. VANET provides a wireless communication between moving vehicles, using a dedicated short range communication (DSRC). DSRC is essentially IEEE 802.11a amended for low overhead operation to 802.11p; the IEEE then standardises the whole communication stack by the 1609 family of standards referring to wireless access in vehicular environments (WAVE). Vehicle can communicate with other vehicles directly forming vehicle to vehicle communication (V2V) or communicate with fixed equipment next to the road, referred to as road side unit (RSU) forming vehicle to infrastructure communication (V2I) (Olariu and Weigle, 2009; Moustafa and Zhang, 2009; Jiang et al., 2006).

1. مقدمه
در زمان حاضر خودروها و دیگر وسایل نقلیه خصوصی روزانه توسط مردم زیادی مورد استفاده قرار می گیرند. بزرگترین مشکل در رابطه با افزایش استفاده از حمل و نقل خصوصی، تعداد در حال افزایش تلفات می باشد که بواسطه تصادفات در جاده ها رخ می دهد؛ هزینه و خطرات وابسته به عنوان جدی ترین مسئله ای می باشند که جامعه مدرن با آن مواجه شده است. ونت ارتباطات وایرلس بین وسایل نقلیه درحال حرکت را با استفاده از ارتباطات دامنه کوتاه اختصاصی (DSRC) ایجاد می کند. DSRC، اساسا، IEEE 802.11a اصلاح شده برای عملیات بالاسری اندک برای 802.11p می باشد؛ IEEE سپس کل توده ارتباطات را توسط 1609 خانواده استانداردهای مربوط به دسترسی به وایرلس در محیطهای وسایل نقلیه (WAVE)، استاندارد سازی می کند. وسیله نقلیه می تواند با دیگر وسایل نقلیه به طور مستقیم با شکل دادن شبکه ارتباطی وسیله نقلیه به وسیله نقلیه (V2V) ارتباط برقرار کند یا با تجهیزات نصب شده در کنار جاده که به عنوان واحد کنار جاده (RSU) به آنها اشاره شده، با شکل دادن ارتباط وسیله نقلیه به زیرساخت (V2I) ارتباط برقرار کند( الاریو و ویگل، 2009؛ مصطفی و ژنگ، 2009؛ جیانگ و همکاران، 2006) .


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید