مقاله ترجمه شده درباره مدلی جهت ارزيابی یکپارچگی ساختاری سازه های جکت فراساحلی قديمی برای طول عمر – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مدلی جهت ارزيابی یکپارچگی ساختاری سازه های جکت فراساحلی قديمی برای طول عمر


عنوان انگلیسی مقاله:

A framework to assess structural integrity of ageing offshore jacket structures for life extension


کلمات کلیدی مقاله:

تخریب سازه، طول عمر، جاکت سازه های دریایی، خستگی، خوردگی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه های دریایی و سازه


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چكيده

1ـ مقدمه

2ـ چهارچوب پيشنهادي جهت ارزيابي بي‌نقص بودن سازه‌‌اي و افزايش طول عمر

2ـ1ـ جمع‌آوري داده‌ها، دسته‌بندي و انتخاب روش ارزيابي خستگي (بلوك A)

2ـ1ـ1ـ تعيين در طي فاز طراحي،‌ساخت و نصب

2ـ1ـ2ـ اسناد در طي فاز عملياتي

2ـ1ـ3ـ تهيه اسناد در طي فاز طول عمر افزايش يافته

2ـ1ـ4ـ انتخاب روش ارزيابي خستگي

2ـ1ـ4ـ1ـ روش طول زندگي ايمن ـ روش S-N

2ـ1ـ4ـ2ـ روش تحمل تخريب

2ـ2ـ شبيه‌سازي و پيشرفت مدل‌هاي FE كاهش يافته (بلوك B)

2ـ2ـ1ـ شبيه‌سازي خوردگي يكپارچه

2ـ2ـ2ـ شبيه‌سازي خوردگي محلي

3ـ2ـ2ـ ويژگي‌هاي مقطعي وابسته به زمان مقاطع خورده شده

2ـ2ـ4ـ پارامترهاي مدل خوردگي يكپارچه

2ـ2ـ5ـ پارامترهاي مدل خوردگي محلي شده

2ـ2ــ پارامترهاي قانون پيشرفت شكاف در محيط دريايي

2ـ2ـ7ـ امكان بازرسي‌هاي در محل

2ـ2ـ8ـ خستگي خوردگي

2ـ3ـ شبيه‌سازي آناليز بارگيري و سازه‌اي (بلوك)

2ـ3ـ1ـ روش‌هاي ارزيابي خستگي براي سازه‌هاي ژاكت

2ـ4ـ ارزيابي فشار و تخمين خستگي باقيمانده (بلوك D)

2ـ4ـ1ـ ارزيابي طيف‌هاي فشار در محل‌هاي بحراني

2ـ4ـ3ـ محاسبه تخريب خستگي

2ـ4ـ4ـ انتخاب منحني افزايش شكاف

2ـ5ـ ارزيابي حالات محدود ديدي و نظارت / تقويت كردن براي افزايش طول عمر (بلوك E)

3ـ مطالعه موردي ارزيابي بي‌نقص بودن سازه‌‌ي ژاكت موجود جهت افزايش طول عمر

3ـ1ـ جمع آوري داده‌ها ، كنترل و انتخاب روش ارزيابي خستگي

3ـ1ـ1 جزئيات سازه‌اي و مواد

3ـ2ـ انتخاب مدل ارزيابي خستگي

3ـ2ـ شبيه سازي افت و پيشرفت مدل‌هاي افت FI

3ـ2ـ1ـ روش‌هاي پيشنهادي قراردادي براي پارامترهاي مدل انتخابي

3ـ2ـ2ـ پيشرفت‌ مدل‌هاي عاملي محدود كاهش يافته

3ـ3ـ شبيه‌سازي با آناليز سازه‌اي

3ـ3ـ1ـ جزئيات بارگيري و پيشنهادي

3ـ3ـ2ـ شرايط بار و تركيبات بار

3ـ3ـ3ـ آناليز سازه‌اي

3ـ4ـ ارزيابي فشار و تخمين طول عمر باقيمانده

3ـ5ـ ارزيابي حالت محدود ديگر برنامه مقاوم سازي بازرسي براي افزايش طول عمر

3ـ5ـ1ـ بررسي‌هاي حالت محدود قابليت سرويس‌دهي (SLS)

3ـ5ـ2ـ بررسي حالت محدود نهايي (ULS)

3ـ5ـ3ـ طرح بررسي / مقاوم‌سازي براي طول عمر افزايش يافته

3ـ6ـ مقايسه و بحث و بررسي نتايج

4ـ نتايج


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
A number of offshore platforms worldwide are approaching or have already exceeded their design life [1e8]. More than 50% of offshore installations on the Norwegian Continental Shelf (NCS), the United Kingdom Continental Shelf (UKCS) and the Gulf of Mexico Shelf are currently operating beyond their original life [3,9e12]. This figure is around 70% for around 800 platforms in the Middle East region [13]. The replacement of all these structures at once presents an operational and technical challenge [14,15]. The use of infrastructure from an existing field is sometimes a precondition for the development of a newer oil/gas field [16]. The enhanced production and drilling techniques, falling profit margins due to low oil prices, uneconomical small field discoveries and plenty of remaining oil reserves in existing fields are factors which are also encouraging operators to undertake more life extension studies. It is important to use the existing infrastructure efficiently and estimate its structural integrity and remaining service life more accurately

1ـ مقدمه
تعدادي از سكوهاي ساحلي در سراسر جهان به بررسي افزايش طول عمر در طراحي سازه پرداخته‌اند [1-8]. بيش از 50% از طراحي‌هاي ساحلي در Norwegian continental shelf (NCS) (فلات قاره‌اي نروژ) فلات قاره‌اي انگلستان (UKCS) و فلات قاره‌اي خليج مكزيك به تازگي بيش از طول عمر اصلي‌شان فعاليت مي‌كنند [3,9-12]. اين تصوير حدود 70% براي تقريبا 800 سكو در منطقه خاورميانه مي‌باشد [B]. جابه‌جايي تمام اين سازه‌ها چالشي فني و عملياتي را سبب مي‌شود [14,15]. استفاده از فراساختار از يك ميزان موجود گاهي پيش شرطي براي توسعه ميدان گازي / نفتي جديدتر مي‌باشد [16]. توليد افزايش يافته و روش‌هاي حفاري، حواشي‌هاي در كاهش سود بر اساس قيمت‌هاي پايين نفت، كشفيات ميدان كوچك غير اقتصادي و مخازن نفتي باقي ماندة سيار همه از جمله عواملي است كه دست اندركاران را به بررسي مطالعات طول عمر تشويق مي‌كند. استفاده مناسب از فراساختارهاي فعلي و تخمين بي‌نقص بودن سازه‌اي محاسبه دقيق طول عمر باقي‌مانده نيز مهم است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید