مقاله ترجمه شده درباره روش مدل های تصمیم گیری چند معیاره دمپستر فازی جدید – سال 2011


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

روش مدل های تصمیم گیری چند معیاره دمپستر فازی جدید و کاربرد آن در انتخاب تامین کننده


عنوان انگلیسی مقاله:

A new fuzzy dempster MCDM method and its application in supplier selection


کلمات کلیدی مقاله:

تئوری دمپستر-شافر، نظریه مجموعه فازی، انتخاب تامین کننده، TOPSIS ، MCDM


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و مهندسی صنایع


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

تحقیق در عملیات و لجستیک و زنجیره تامین


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. مقدمات

2.1. نظریه مجموعه های فازی

2.1.1. اعداد فازی

2.1.2. متغیر زبانی

2.1.3. فازی سازی

2.2. نظریه شافر دمپستر از شواهد

3. روش پیشنهادی

4. مثال عددی

5. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Supplier selection is a multi-criterion decision making problem under uncertain environments. Hence, it is reasonable to hand the problem in fuzzy sets theory (FST) and Dempster Shafer theory of evidence (DST). In this paper, a new MCDM methodology, using FST and DST, based on the main idea of the technique for order preference by similarity to an ideal solution (TOPSIS), is developed to deal with supplier selection problem. The basic probability assignments (BPA) can be determined by the distance to the ideal solution and the distance to the negative ideal solution. Dempster combination rule is used to combine all the criterion data to get the final scores of the alternatives in the systems. The final decision results can be drawn through the pignistic probability transformation. In traditional fuzzy TOPSIS method, the quantitative performance of criterion, such as crisp numbers, should be transformed into fuzzy numbers. The proposed method is more flexible due to the reason that the BPA can be determined without the transformation step in traditional fuzzy TOPSIS method. The performance of criterion can be represented as crisp number or fuzzy number according to the real situation in our proposed method. The numerical example about supplier selection is used to illustrate the efficiency of the proposed method.

چکیده

انتخاب تامین کننده یک مشکل تصمیم گیری چند معیاره تحت محیط نامشخص است. از این رو، بررسی مشکل در نظریه مجموعه های فازی (FST) و تئوری دمپستر شافر از شواهد (DST) معقول است. در این مقاله، یک روش MCDM جدید، با استفاده از FST و DST، بر اساس ایده اصلی این روش برای ترجیح اولویت توسط شباهت به یک راه حل ایده آل (TOPSIS)، برای مقابله با مشکل انتخاب تامین کننده توسعه داده شده است. واگذاری های احتمال پایه (BPA) را می توان بوسیله فاصله تا راه حل ایده آل و فاصله تا راه حل ایده آل منفی تعیین کرد.

قانون ترکیبی دمپستر برای ترکیب تمام داده های معیار برای دریافت نمرات نهایی گزینه در سیستم استفاده می شود. نتایج تصمیم نهایی را می توان از طریق تبدیل احتمال pignistic به تصویر کشید. در روش سنتی TOPSIS فازی، عملکرد کمی از معیار، مانند اعداد قطعی، باید به اعداد فازی تبدیل شوند. روش ارائه شده با توجه به همین دلیل که BPA را می توان بدون مرحله تبدیل در روش سنتی TOPSIS فازی تعیین کرد انعطاف پذیر تر است. عملکرد معیار می تواند به عنوان اعداد قطعی و یا عدد فازی با توجه به وضعیت واقعی در روش پیشنهادی ما نشان داده شود. مثال عددی در مورد انتخاب تامین کننده برای نشان دادن بهره وری از روش ارائه شده استفاده شده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید