مقاله ترجمه شده درباره مدل تصمیم گیری چند معیار جدید برای بهینه سازی مشکلات تجارت، کیفیت زمان و هزینه – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مدل تصمیم گیری چند معیار جدید برای بهینه سازی مشکلات تجارت، کیفیت زمان و هزینه در پروژه های ساختمانی


عنوان انگلیسی مقاله:

A novel multi criteria decision making model for optimizing time–cost–quality trade-off problems in construction projects


کلمات کلیدی مقاله:

تجارت مجزای کیفیت هزینه زمان، آنتروپی شانون، تصمیم گیری چند معیار، استدلال شواهد، بهینه سازی چند هدفه، NSGA-II، پروژه های ساختمانی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

تحقیق در عملیات، مدیریت پروژه و مدیریت اجرایی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

روش

الگوریتم ژنتیک

جمعیت اولیه و نمایندگی کروموزوم

تقاطع و جهش اپراتور

معیار نهایی

تعیین بردار وزن نرمال

استدلال شواهد

فرمول مدلسازی و تفسیر

پیاده سازی مدل پیشنهادی

مقایسه نتایج با گزارش

نتیجه گیری

ضمیمه A


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The planning phase of every construction project is entangled with multiple and occasionally conflicting criteria which need to be optimized simultaneously. Multi-criterion decision-making (MCDM) approaches can aid decision-makers in selecting the most appropriate solution among numerous potential Pareto optimal solutions. An evidential reasoning (ER) approach was applied for the first time in the context of project scheduling to identify the best Pareto solution for discrete time–cost–quality trade-off problems (DTCQTPs). An exhaustive framework to synthesize the MCDM approaches with multi-objective optimization techniques was also proposed. To identify all global Pareto optimal solutions, a multi-objective genetic algorithm (MOGA) incorporating the NSGA-II procedure was developed and tested in a highway construction project case study. The Shannon’s entropy technique served to determine the relative weights of the objectives according to their contributions to the uncertainty of the results obtained. A benchmark case study of DTCQTP was solved using the proposed methodology, and the Pareto optimal solutions obtained were subsequently ranked using the ER approach. By investigating the performance of each scheduling alternative based on multiple criteria (e.g., time, cost, and quality), the proposed approach proved effective in raising the efficiently of construction project scheduling.

چکیده

مرحله برنامه ریزی از هر پروژه ساخت و ساز که با معیارهای چندگانه و گاهی اوقات متضاد گرفتار شده که نیاز دارد به طور همزمان بهینه شود. روش تصمیم گیری چند معیار (MCDM) می تواند به تصمیم گیرندگان در انتخاب مناسب ترین راه حل در میان راه حل های بهینه پارتو بالقوه متعدد کمک کند. یک روش استدلال مستدل (ER) برای اولین بار در زمینه زمانبندی پروژه برای شناسایی بهترین راه حل پارتو برای مشکلات تجارت، زمان، هزینه، کیفیت گسسته (DTCQTPs)استفاده شد. یک چارچوب جامع برای ترکیب روش MCDM نزدیک با تکنیک های بهینه سازی چند هدفه نیز مطرح شد. برای شناسایی تمام راه حل های بهینه جهانی پارتو، الگوریتم ژنتیک چند هدفه (MOGA) با ترکیب روش NSGA-II توسعه داده و در مطالعه موردی پروژه راه سازی تست شد. روش آنتروپی شانون برای تعیین وزن نسبی اهداف با توجه به کمک های خود برای عدم اطمینان از نتایج به دست آمده خدمت کرده است. مطالعه موردی معیار DTCQTP با استفاده از روش پیشنهادی حل، و راه حل بهینه پارتو حاصل شد و پس از آن با استفاده از روش ER رتبه بندی شد. با بررسی عملکرد هر یک از برنامه ریزی جایگزین بر اساس معیارهای چندگانه (به عنوان مثال، زمان، هزینه و کیفیت)، روش پیشنهادی در افزایش کارآمدی برنامه ریزی پروژه ساخت و ساز مؤثر اثبات شد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید