یک آنالیز شبیه سازی راه اندازی بخش و تصمیمات جمع آوری سفارش برای یک سیستم تولید انعطاف پذیر – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

یک آنالیز شبیه سازی راه اندازی بخش و تصمیمات جمع آوری سفارش برای یک سیستم تولید انعطاف پذیر


عنوان انگلیسی مقاله:

A simulation analysis of part launching and order collection decisions for a flexible manufacturing system


کلمات کلیدی مقاله:

شبیه سازی، راه اندازی بخش، مجموعه سفارش، سیستم تولید انعطاف پذیر


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی صنایع


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

بهینه سازی سیستم ها و تولید صنعتی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. بررسی آزمایشگاهی

2.1. مسیریابی بخش ثابت شده

2.2. مسیریابی بخش دینامیک

3. مدل شبیه سازی

4. استراتژی های کنترل و عملیات در FMS

4.1. قوانین جمع آوری

4.2. قوانین راه اندازی بخش

4.3. مقیاس های عملکرد

5.نتایج تجربی

5. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Given the increased level of global competition, the common challenge is that every modern manufacturing enterprise must be capable of making customized high-quality products with small lot sizes and short lead times in order to survive in today’s competitive market. A flexible manufacturing system (FMS) is a computerized and highly automated production system that is designed to produce a mid-volume and a mid-variety of products at a high level of efficiency. This type of production system combines the efficiency of a mass production line with the flexibility of a job shop and is the best fit for modern manufacturing enterprises to boost their productivity and competitiveness [1]. Since the successful implementation of the first flexible manufacturing system (FMS) in the 1960s, an abundance of FMS issues have been studied. A FMS usually consists of a set of computer numerically controlled machines (CNCs) linked with an automated material handling system. One of the characteristics distinguishing the FMS from other manufacturing systems is that the FMS provides routing flexibility because of the capability of modern CNC machines, essentially allowing the design of alternative process plans for a job. This flexibility and level of automation make the FMS an extremely complex, large-scale modern production system.

1. مقدمه
با توجه به افزایش سطح رقابت جهانی، چالش مشترک در این است که هر شرکت تولید مدرن میبایست قادر به ایجاد تولیدات کیفیت بالای سفارشی شده با اندازه های بسیار کوچک و زمان های هدایتی کوتاه به منظور زنده ماندن در بازار رقابتی امروزی باشد. یک سیستم تولید انعطافپذیر (FMS) یک سیستم تولید خودکار بالا و کامپیوتری شده است که برای تولید حجم میانی و تنوع میانی از تولیدات در سطح بالایی از بهره وری طراحی می شود. این نوع از سیستم تولید راندمان یک خط تولید انبوه را با انعطاف پذیری یک فروشگاه کاری ترکیب می کند و بهترین تناسب برای شرکتهای تولید مدرن به منظور افزایش رقابت پذیری و بهرهوری آنها می باشد [1]. با توجه به پیاده سازی موفقیت آمیز نخستین سیستم تولید انعطاف پذیر (FMS) در دهه 1960، یک کثرت از مسائل FMS مورد مطالعه قرار می گیرد. یک FMS معمولا شامل مجموعه ای از ماشین های کنترل شده عددی کامپیوتری (CNCها) مرتبط با یک سیستم رسیدگی خودکار شده مواد است. یکی از مشخصات متمایز FMS از سایر سیستم های تولید این است که FMS انعطاف پذیری مسیریابی را به دلیل قابلیت ماشین های CNC مدرن ارائه می کند، اساسا طراحی طرح های فرایند جایگزین برای یک کار را مجاز می داند. انعطاف پذیری و سطح اتوماسیون موجب می شود تا FMS بعنوان یک سیستم بسیار پیچیده، سیستم تولید مدرن در مقیاس بزرگ باشد.


 

دیدگاهتان را بنویسید