محاسبه عدم قطعیت در انتقال رسوب تجمعی با استفاده از بیزی – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

محاسبه عدم قطعیت در انتقال رسوب تجمعی با استفاده از بیزی


عنوان انگلیسی مقاله:

Accounting for uncertainty in cumulative sediment transport using Bayesian statistics


کلمات کلیدی مقاله:

عدم قطعیت، احتمال، بودجه های رسوب، حمل و نقل رسوب، آمار بیزی، رودخانه های کوهستانی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

زمین شناسی و جغرافیا


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سنگ شناسی رسوبی یا رسوب شناسی و ژئومورفولوژی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. معرفی

1.1. بودجه های رسوب

1.2. مدل های بیزی

2. مورد مطالعاتی

3. روش ها

3.1. مشاهدات انتقال رسوب

3.2. مدل انتقال رسوب بیزی

3.2.1. اصول

3.2.2. معادلات حاکم بر انتقال رسوب

3.2.3. فرمول مدل بیزی

3.2.4. پیش بینی و استنباط پارامتر

3.2.5. روش های محاسباتی

3.3. محاسبه بودجه رسوب

4. نتایج

5. بحث

5.1. مدل انتقال رسوب بیزی

5.2. مفاهیم بودجه های رسوب

6. نتایج


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Estimates of sediment transport rate are widely known to have large uncertainty (Gomez and Church, 1989; Wilcock, 2001). Uncertainty poses a particular challenge for cases in which the cumulative transport is of interest. These include the delivery of sediment to reservoirs and other receiving waters, the supply of sediment to a river reach of concern, and the balance of input and output such that the net storage of sediment in a reach can be determined. Because these estimates involve propagating uncertainty over time, typically as a function of water discharge, defining a model that describes the uncertainty of the transport estimate is necessary. The topic of uncertainty is widely treated in many scientific disciplines, and recent advances in statistical and computational methods have created a new set of tools at the disposal of researchers. One such method that is gaining prominence in diverse scientific fields is that of Bayesian statistical models. These tools provide a formal and theoretically solid framework in which deterministic process functions can be incorporated into a probabilistic framework thereby facilitating the quantification of parameter, structural, and predictive uncertainty. This approach has been used extensively in other disciplines, but has not been widely used in sediment transport applications. Griffiths (1982) was an early proponent of this approach and demonstrated geomorphically relevant examples, but these examples could be solved analytically. More complex models were unattainable until Geman and Geman (1984) and Gelfand and Smith (1990) demonstrated the use of Markov Chain Monte Carlo (MCMC) methods in Bayesian statistical analysis.

1. معرفی
برآوردهای نرخ انتقال رسوب دارای عدم قطعیت زیادی هستند (Gomez and Church, 1989; Wilcock, 2001). عدم قطعیت یک چالش ویژه برای موارد مربوط به انتقال تجمعی است. این امر شامل انتقال رسوب به مخازن و دیگر آب های دریافتی ، ذخیره رسوب در یک رودخانه حیطه مورد نظر و تعادل ورودی و خروجی به گونه ای که ذخیره شبکه رسوب در یک حیطه قابل تعیین باشد. از آنجاییکه این برآوردها شامل انتشار عدم قطعیت در طول زمان به صورت تابعی از تخلیه آب می شوند ، تعریف مدلی برای توصیف عدم قطعیت برآورد انتقال ضروری است.
مبحث عدم قطعیت در بسیاری از اصول علمی به طور گسترده ای وجود داشته و پیشرفت های اخیر در روش های محاسباتی و آماری ابزار جدیدی در دسترس محققان قرار داده است. یکی از این روش ها که در حال کسب شهرت در حوزه های علمی مختلف است ، مدل های آماری بیزی است. این ابزار یک چارچوب سخت رسمی و تئوری تهیه می کند که در آن توابع فرآیند قطعی می توانند در یک چارچوب احتمالی قرار گرفته و تعیین عدم قطعیت پارامتری ، ساختاری و پیشگویانه را تسهیل کنند. این روش به طور گسترده ای در اصول دیگر استفاده می شود اما در کاربردهای انتقال رسوب کاربرد گسترده ای نداشته است. Griffiths (1982) حامی اولیه این روش بوده و مثال های جغرافیایی مربوطه را نشان داد اما این مثال ها به صورت تحلیلی قابل حل نبودند. مدلهای پیچیده تر دست نیافتنی بودند تا زمانیکه Geman and Geman (1984) و Gelfand and Smith (1990) استفاده از روش های مونت کارلو زنجیره مارکو (MCMC) را در تحلیل آماری بیزی نشان دادند.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله


 

دیدگاهتان را بنویسید