مقاله ترجمه شده درباره تجمع ترکیبات فنلی ناشی از اسید سالیسیلیک و فعالیت های حاصل از سوخت و ساز ثانویه – سال 2010


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تجمع ترکیبات فنلی ناشی از اسید سالیسیلیک و فعالیت های حاصل از سوخت و ساز ثانویه و آنزیم های آنتی اکسیدانی در کشت سلولی مریم گلی قرمز (Salvia miltiorrhiza)


عنوان انگلیسی مقاله:

Accumulation of salicylic acid-induced phenolic compounds and raised activities of secondary metabolic and antioxidative enzymes in Salvia miltiorrhiza cell culture


کلمات کلیدی مقاله:

مریم گلی قرمز (Salvia miltiorrhiza)، اسید سالیسیلیک، ترکیبات فنلی، فنیل آلانین آمونیا – لیاز، تیروزین آمینوترانسفراز، آنزیم آنتی اکسیدانی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

زیست شناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

علوم گیاهی و علوم سلولی و مولکولی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. مواد و روش ها

2.1 کشت سلولی و تیمار محرک (استخراج کننده)

2.2 تجزیه و تحلیل ترکیبات فنلی

2.3 تجزیه و تحلیل فعالیت PAL و TAT

2.4 تجزیه و تحلیل فعالیت SOD، CAT و POD

2.5 آمار

3. نتایج و بحث

3.1 اثرات اسید سالیسیلیک بر رشد سلولی

3.2 اثرات اسید سالیسیلیک بر تجمع اسیدهای فنلی در کشت های سلولی

3.3 اثرات اسید سالیسیلیک بر فعالیت های PAL و TAT

3.4 اثرات اسید سالیسیلیک بر فعالیت های SOD، CAT و POD

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The present work investigated the effects of salicylic acid (SA) on the accumulation of phenolic compounds and the activities of PAL, TAT, SOD, CAT and POD enzymes in the Salvia miltiorrhiza cell culture. When SA is applied to the cell culture, phenolic compounds will increase and PAL, TAT, SOD, CAT, and POD enzymes will become more active. The accumulations of phenolic compounds and the PAL activity were stimulated 8 h after the treatment with SA. The TAT activity was stimulated after 48 h. The resulting antioxidative enzymes’ activities were greatly improved. SA elicitation on the phenolic acid accumulation was depended upon the application dosage and the time-duration. The suitable SA concentration for eliciting phenolic compound accumulations was 6.25–22.5 mg/L. The elicitation effect of SA on phenolic compound accumulations correlated with the PAL activity, but not with the TAT activity. This indicates that PAL may be the key enzyme for the biosynthesis of salvianolic acid B and caffeic acid. The raised PAL activity leads to the improvement of the quantity of phenolic compounds. This could be of particular significance by using plant cell culture systems for biotechnological production of plant secondary metabolites such as salvianolic acid B and caffeic acid.

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی اثرات اسید سالیسیلیک (SA) بر تجمع ترکیبات فنلی و فعالیت آنزیم های PAL، TAT، SOD، CAT و POD در کشت سلولی مریم گلی قرمز (Salvia miltiorrhiza) می پردازد. وقتی که SA بر کشت سلولی اعمال شود، ترکیبات فنلی افزایش یافته و آنزیم های PAL، TAT، SOD، CAT وPOD فعال تر خواهند شد. تجمع ترکیبات فنلی و فعالیت PAL هشت ساعت پس از تیمار با SA تحریک شد. فعالیت TAT بعد از 48 ساعت تحریک شده بود. در نتیجه، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی تا حد زیادی بهبود یافته بود. استخراج SA در اسید فنولیک به دوز استعمال شده و مدت زمان وابسته بود. غلظت مناسب SA برای استخراج تجمع ترکیبات فنلی 22.5 – 6.25 میلی گرم بر لیتر بود.تاثیــــر استخراجSA بر تجمع ترکیبات فنلی با فعالیت PAL در ارتباط است اما با فعالیت TAT ارتباطی ندارد. این مساله نشان می دهد که PAL ممکن است آنزیم کلیــــدی برای بیوسنتز اسید سالویانولیک B و اسید کافئیک باشد. فعالیت حاصل از PAL منجر به بهبود میزان ترکیبات فنلی می گردد. این امر مبین اهمیت ویژه کاربــــرد سیستم های کشت سلولی گیاهی برای تولیدات بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه گیاهی همچون اسید سالویانولیک B و اسید کافئیک است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید