مقاله ترجمه شده درباره الگوریتم مچ میکینگ سرویس عامل برای عنصر مستقل با محدودیت های معنایی و کیفیت خدمات (QoS) – سال 2010


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

الگوریتم مچ میکینگ سرویس عامل برای عنصر مستقل با محدودیت های معنایی و کیفیت خدمات (QoS)


عنوان انگلیسی مقاله:

Agent service matchmaking algorithm for autonomic element with semantic and QoS constraints


کلمات کلیدی مقاله:

جورسازی یا مطابقت سرویس عامل، مدل توصیف خدمات، مشابه معنایی، محدودیت کیفیت خدمات، عنصر مستقل، محاسبات مستقل


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی کامپیوتر


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مهندسی نرم افزار و مهندسی الگوریتم ها و محاسبات


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. محاسبات مستقل مبتنی بر عامل

3. مطالعات مرتبط با جورسازی در عامل‌ها

4. مدل توصیف سرویس عامل مستقل

5. الگوریتم جورسازی پیشنهادی ما

5.1. تعاریف و ایده‌های اساسی

5.2. مرحله جورسازی مشابهت معنایی

6. آزمایشات شبیه‌سازی در جورسازی کیفیت خدمات (QoS)

6.1. تاثیر فاکتور وفاداری بر جورسازی

6.2. تاثیر مقادیر وزنی ویژگی بر جورسازی

7. نتیجه‌گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Agent service description and matchmaking problem for autonomic element has been taken as one of the most important issue in the field of autonomic computing based on agent and multi-agent system. Considering the semantic and QoS for capability description of agent service are two important issues during matchmaking, the factors of semantic and QoS during matchmaking are considered together, and an agent service description model named ASDM_SQ is proposed. On basis of this model, a matchmaking algorithm with semantic and QoS constraints named ASMA_SQ is presented to find the agent service satisfied both the given semantic similarity threshold and optimal QoS performance. The proposed algorithm lies over two fundamental processes: semantic similarity matchmaking and QoS matchmaking. During QoS matchmaking, evaluation mechanism of confidence of individual QoS attributes, i.e. fidelity factor is introduced to overcome drawbacks such as subjectiveness and unfairness and improve the self-configuration capability for agent element. Simulation experiments demonstrate the effective and correction of our algorithm for agent service matchmaking, and perform better QoS performance than other existing algorithm, which can further show that our algorithm has better compromise between attribute quality and users’ evaluation when selecting agent service.

چکیده

توصیف سرویس عامل و مساله جورسازی یا مطابقت برای عنصر مستقل به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات در زمینه محاسبات مستقل مبتنی بر سیستم عامل و سیستم چند عامله در نظر گرفته می‌شود. با توجه به اینکه معناشناسی و کیفیت خدمات (QoS) برای توصیف قابلیت سرویس عامل دو موضوع مهم در خلال جورسازی محسوب می‌شوند، فاکتورهای معنایی و کیفیت خدمات (QoS) در خلال جورسازی با هم در نظر گرفته شده، و یک مدل توصیف سرویس عامل موسوم به ASDM_SQ پیشنهاد شده است. بر اساس این مدل، یک الگوریتم جورسازی با محدودیت‌های معنایی و کیفیت خدمات (QoS) موسوم به ASMA_SQ برای یافتن سرویس عاملی که هر دو آستانه مشابهت معنایی معین و عملکرد بهینه کیفیت خدمات (QoS) را برآورده سازد، پیشنهاد گردیده است. الگوریتم پیشنهادی بر دو فرآیند اساسی: جورسازی مشابهت معنایی و جورسازی کیفیت خدمات (QoS) متکی است. در خلال جورسازی کیفیت خدمات (QoS)، مکانیسم ارزیابی اطمینان ویژگی‌های فردی کیفیت خدمات (QoS)، یعنی فاکتور وفاداری برای غلبه بر اشکالاتی مانند ذهنی بودن و بی‌عدالتی معرفی شده و قابلیت خود پیکربندی برای عنصر عامل بهبود یافت. آزمایش‌های شبیه‌سازی نشان دهنده تاثیرگذاری و اصلاح الگوریتم ما برای جورسازی سرویس عامل بوده، و عملکرد‌ بهتر کیفیت خدمات (QoS) را نسبت به سایر الگوریتم‌های موجود به اجرا گذاشت که می‌تواند بیانگر آن باشد که الگوریتم ما سازش بهتری بین کیفیت ویژگی و ارزیابی کاربران در هنگام انتخاب سرویس عامل دارد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید