مقاله ترجمه شده درباره آزمون عملی مدل های سه واسطه ای برای رابطه بین نوآوری شخصی و پذیرش تکنولوژی توسط کاربر – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

آزمون عملی مدل های سه واسطه ای برای رابطه بین نوآوری شخصی و پذیرش تکنولوژی توسط کاربر


عنوان انگلیسی مقاله:

An empirical test of three mediation models for the relationship between personal innovativeness and user acceptance of technology


کلمات کلیدی مقاله:

نوآوری شخصی، PIIT، مدل پذیرش فناوری، انتشار نوآوری، فناوری سلامت، واسطه، پذیرش فناوری اطلاعات


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت منابع انسانی، نوآوری تکنولوژی و مدیریت بازرگانی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. پیشینه نظری

2.1 تئوری انتشار نوآوری

2.2 نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده

2.3 تئوری واحد پذیرش و استفاده از تکنولوژی

3. مدلهای تحقیق

3.1 مدل 1- واسطه مبتنی بر IDT

3.2 مدل 2- واسطه مبتنی بر TPB/UTAUT

3.3 مدل 3- واسطه مبتنی بر دیدگاه یکپارچه

4. روش تحقیق

4.1 زمینه مطالعه و نمونه

4.2 متغیرهای تحقیق

5. نتایج

5.1 ویژگیهای روانسنجی شاخص‌ها

6. بحث

7. محدودیت‌ها

8. مفاهیم

9. نتیجه گیری

تشکر و قدردانی

پیوست الف. آیتمهای پرسشنامه تحقیق

نوآوری شخصی در IT

مفید بودن ادراک شده

آسانی استفاده ادراک شده

سازگاری

قابل مشاهده بودن نتایج

تصویر

هنجارهای ذهنی

کنترل رفتاری ادراک شده

قصد رفتاری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
The acceptance of IS remains a critical issue as systems cannot generate any benefit unless they are used. A key factor that underlies user acceptance of IT has been suggested to be personality traits – individuals’ predisposition to respond to stimuli across varying situations [7,18]. One such personality trait that has a history of empirical support in several research domains is personal innovativeness. Derived from innovation diffusion theory (IDT), personal innovativeness is an enduring trait, possessed by almost everyone. Some adapt while others innovate. Agarwal and Prasad created a metric for individual innovativeness in IT: personal innovativeness in IT (PIIT), defined as willingness to try any new IT [2]. Of even more interestis how or by what means does a causal effect occur? Questions about cause–effect relationships convey the notion of mediation, the process by which some variables exert influences on others through mediating variables.

1. مقدمه
پذیرش سیستم اطلاعاتی همچنان موضوعی حیاتی میباشد؛ زیرا سیستمها نمیتوانند هیچ مزیتی خلق کنند مگر اینکه استفاده شوند. مشخص شده است که یک عامل کلیدی که پذیرش IT توسط کاربر را زمینه سازی میکند، ویژگیهای شخصیتی است و آمادگی قبلی افراد برای پاسخ به محرک در موقعیتهای متغیر پیشنهاد شده است[18،7]. یکی از چنین ویژگیهایی که قبلا در پژوهشهای گذشته، بصورت تجربی تایید شده است، نوآوری شخصی است. این ویژگی که از تئوری انتشار نوآوری (IDT) نشات میگیرد، یک ویژگی ماندگار است که تقریبا در همه افراد وجود دارد. برخی افراد میپذیرند، در حالیکه برخی دیگر نوآوری میکنند. آگاروال و پراساد، استانداردی برای نوآوری شخصی در IT ایجاد کردند: نوآوری شخصی در IT به معنی تمایل به امتحان هر فناوری جدید اطلاعات میباشد[2]. حتی جالب‌تر این است که چگونه یا به چه وسیله‌ای یک اثر علّی رخ میدهد؟ سوالات درباره روابط علت و معلولی مفهوم واسطه را میرساند،فرایندی که بوسیله آن برخی متغیرها از طریق متغیرهای واسطه آثاری را بر دیگر متغیرها تحمیل میکنند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید