مقاله ترجمه شده درباره چهار شیوه افزودن کنشگران و حاکمیت به مطالعات پس نگری – سال 2011


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تغییر با چه کسی است؟ چهار شیوه افزودن کنشگران و حاکمیت به مطالعات پس نگری


عنوان انگلیسی مقاله:

Change by whom? Four ways of adding actors and governance in backcasting studies


کلمات کلیدی مقاله:

پس نگری، سناریو، حاکمبت، کنشگر


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم اجتماعی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

پژوهشگری اجتماعی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. پس نگری

2.1. کنشگران و حاکمیت در مطالعات پس نگری

3. حاکمیت

4. چهار رویکرد برای افزودن کنشگران

4.1. کارکرد مطالعه سناریوی جابجایی سبز در برومای استکهلم سوئد به عنوان نمونه

4.2. رویکرد تجزیه و تحلیل ذینفعان

4.3. رویکرد تجزیه و تحلیل ذینفعان – نمونه هایی از مطالعه بروما

4.3.1. جدول چه – که

4.3.2. ماتریس کنشگر

4.4. رویکرد شبکه اجتماعی

4.5. رویکرد شبکه اجتماعی – نمونه ای از مطالعه بروما

4.6. رویکرد مدل حاکمیت

4.7. رویکرد مدل حاکمیتی – نمونه ای از مطالعه بروما

4.7.1. روایت

4.7.2. نمودار فرآیند

4.8. رویکرد سیاست و تغییر

4.9. رویکرد سیاست و تغییر – نمونه ای از مطالعه بروما

4.9.1. روایت پنجره سیاست

5. نتیجه گیری بحث


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

There is a lack of actors and governance in backcasting studies. Given that such studies typically are used to explore and promote change, the absence of change agents and their institutions is a shortcoming. This paper presents four approaches to include actors and governance as objects of study in backcasting studies; the stakeholder analysis approach, the social network approach, the governance model approach, and the policy and change approach. In the paper a scenario study of the greening of private transport in Bromma, Stockholm is used as example.

چکیده

عدم وجود کنشگران و حاکمیت در مطالعات پس نگری مشهود است. با توجه به این که چنین مطالعاتی به طور معمول برای کاوش و ترویج تغییر به کار می روند، فقدان عوامل تغییر و موسسات آنان یک نقص محسوب می شود. این مقاله به ارائه چهار رویکرد برای گنجاندن کنشگران و حاکمیت به عنوان اهداف مطالعه در مطالعات پس نگری می پردازد؛ رویکرد تجزیه و تحلیل سهامدار، رویکرد شبکه های اجتماعی، روش مدل حاکمیت، و رویکرد سیاست و تغییر. در این مقاله مطالعه یک سناریوی حمل و نقل شخصی سبز در برومای استکهلم به عنوان مثال استفاده شده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید