مقاله ترجمه شده درباره تعریف خصوصیات مخلوط‌ های هیدروفوبیک برپایه سیلان در بتن با استفاده از TOF-MS – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تعریف خصوصیات مخلوط‌ های هیدروفوبیک برپایه سیلان در بتن با استفاده از TOF-MS


عنوان انگلیسی مقاله:

Characterization of silane-based hydrophobic admixtures in concrete using TOF-MS


کلمات کلیدی مقاله:

تعریف خصوصیات B، مخلوط D، پلیمرهای D


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه و مدیریت ساخت


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

رفتار شیمیایی سیلان‌ها در مواد معدنی

روش‌هایی برای تعریف خصوصیات رفتار واکنشی سیلان‌ها

مقطع آزمایشگاهی

مواد شیمیایی

بخش تجربی

ابزار

آزمایشات دارای آلکیل تریال اوکسیلان در محلول

آماده سازی و شستشوی نمونه‌های تحت عملیات قرار گرفته

نتایج و بحث

تعریف خصوصیات ترکیبات تکپاری

گونه‌های سیلوکسان در محلول قلیایی

گونه‌های سیلوکسان قابل استخراج حاصل از نمونه‌ها

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

1.1. Chemical behavior of silanes on mineral materials Concrete in buildings and structures is exposed to various environmental factors that lead to damages and its deterioration. In particular, the capillary uptake of chloride containing aqueous solutions, e.g., deicing salts or sea water, can lead to fast corrosion of the reinforcement. To prevent this and other damaging processes surface protection systems for cement-based materials are needed. One type of these protection systems is based on silicon organic compounds, e.g. alkyl groups containing trialkoxysilanes. These so-called silanes are sprayed onto the concrete surface and during the penetration into the concrete by capillary transport, the silane reacts under the prevailed alkaline conditions forming a very thin water repellent polymer resin of siloxane species that covers the pore walls [1,2]. The alkyl group of the silane molecule is responsible for the water repellence of the resin. Both performance and durability of the water repellent treatment depend on the penetration profile in the concrete characterized by the penetration depth and content of the formed siloxanes. Previous experiments have shown that the chemical reaction of alkylalkoxysilanes on mineral materials is a complex process consisting of several steps [3]. The reaction process is determined by several factors, such as the type and amount of silane, temperature, solvent, concrete composition (w/c, pore system) and pH-value of the treated concrete [4]. Fig. 1 shows the chemical reactions during hydrophobizing of cementitious materials.

1. مقدمه
1.1 رفتار شیمیایی سیلان‌ها در مواد معدنی
بتن در ساختمان‌ها و سازه‌ها در معرض عوامل زیست محیطی مختلفی قرار دارد که سبب آسیب و خرابی‌اش می‌شود. بطور خاص، جذب موئینگی کلرید حاوی محلول‌های آبی مانند نمک‌های ضدیخ یا آب نمک می‌تواند سبب خوردگی سریع آرماتورها شود. برای جلوگیری از این اتفاق یا سایر فرآیندهای آسیب زدگی، سیستم‌های حفاظت سطحی برای مصالح پایه سیمانی نیازند. یک نوع از این سیستم‌ها برپایه ترکیبات آلی سیلیکونی مانند گروه‌های آلکیل حاوی تریال کوکسیلان هاست. این موادکه اصطلاحاً سیلان نامیده می‌شود بر روی سطح بتن و در طی نفوذ در بتن با با انتقال موئینگی پاشیده می‌شوند، سیلان تحت شرایط غالباً قلیایی واکنش می‌دهد که رزین پلیمر دفع آب بسیار نازک گونه‌های سیلوکسان را بوجود می‌آورد که جداره‌های پوشش می‌دهد. گروه آلکیل مولکول سیلان سبب دفع آب رزین می‌شود. عملکرد و دوام عملیات دفع آب به نمودار نفوذی آب در بتن بستگی دارد که مشخصه‌اش عمق نفوذ و مقدار سیلوکسان های تشکیل شده است. آزمایشات قبلی نشان داده‌اند که واکنش شیمیایی آکسیلان ها با مواد معدنی فرآیندی پیچیده متشکل از چندین گام است (3). فرآیند واکنش با چند عامل مشخص می‌شود مانند نوع و مقدار سیلان، دما، حلال، ترکیب بتن (W/C، سیستم حفره) و مقدار PH بتنی که در معرض عملیات قرار گرفته است (1). شکل 1 واکنش‌های شیمیایی که در طی هیدروفوربیک کردن مواد سیمانی صورت می‌گیرند نشان می‌دهد. واکنش اولیه سیلان با گونه‌های سیلاکسان از دو گام تشکیل شده است (شکل 2). در اولین گام: الف) هیدرولیز، گروه‌های آلکوکسی با گروه‌های هیدروکسیل جایگزین می‌شود که سیلانول های را بوجود می‌آورد که تحت شرایط قلیایی یا به واسطه کاتالیزورهای خاصی همانند ترکیبات آلی-SN الکل آزاد می‌کنند. در گام دوم ب) چگالش، گونه‌های سیلانون با گونه‌های سیلوکسان واکنش داده و پیوندهای SI-O-SI را بوجود می‌آورد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید