مقاله ترجمه شده درباره کنترل سیستم تبدیل انرژی بادی مجهز به DFIG برای تولید توان فعال و بهبود کیفیت برق – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

کنترل سیستم تبدیل انرژی بادی مجهز به DFIG برای تولید توان فعال و بهبود کیفیت برق


عنوان انگلیسی مقاله:

Control of a wind energy conversion system equipped by a DFIG for active power generation and power quality improvement


کلمات کلیدی مقاله:

توربین بادی با سرعت متغیر، مبدل AC-DC-AC PWM، جریانهای هماهنگ، فیلترینگ فعال، جبران توان رآکتیو، کیفیت توان (برق)


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی انرژی، مهندسی مکانیک و مهندسی برق


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

تبدیل انرژی، تولید، توزیع و انتقال، انرژی های تجدیدپذیر، مهندسی مکانیک و مکاترونیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

توصیف و مدلسازی سیستم تبدیل انرژی بادی

مدل توربینی

مدلسازی DFIG با جهت میدان استاتور

کنترل مبدل سمت روتور

تولید بیشینه توان

تابع فیلترینگ فعال

بهبود کیفیت برق

توانایی های توان رآکتیو و فعال RSC

مدیریت اولویت های توابع WECS

نتایج شبیه سازی و بحث در مورد آن

جبران توان رآکتیو و کاهش هماهنگ در حالت یک فرمان جریان روتور غیراشباع

جبران توان رآکتیو و فیلترینگ هماهنگ در مورد یک فرمان جریان روتور اشباع

مورد فرمان جریان روتور اشباع به دلیل جبران توان رآکتیو

حالت فرمان جریان روتور اشباع به دلیل فیلترینگ هماهنگ

نتیجه‌گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The aim of this paper is to improve the reactive power compensation and active filtering capability of a Wind Energy Conversion System (WECS). The proposed algorithm is applied to a Doubly Fed Induction Generator (DFIG) with a stator directly connected to the grid and a rotor connected to the grid through a back-to-back AC-DC-AC PWM converter. The control strategy of the Rotor Side Converter (RSC) aims, at first, to extract a maximum of power under fluctuating wind speed. Then, depending on the rate power of the RSC, the power quality can be improved by compensating the reactive power and the grid harmonics current due to nonlinear loads. Hence, the RSC is controlled in order to manage the WECS function’s priorities, between production of the maximum active power captured from the wind, and power quality improvement. The main goal of the proposed control strategy is to operate the RSC at its full capacity, without any over-rating, in terms of reactive power compensation and active filtering capability. Elsewhere, the Grid Side Converter (GSC) is controlled in such a way to guarantee a smooth DC voltage and ensure sinusoidal current in the grid side. Simulation results show that the wind turbine can operate at its optimum power point for a wide range of wind speed and power quality can be improved. It has been shown also that the proposed strategy allows an operating full capacity of the RSC in terms of reactive power compensation and active filtering.

چکیده

هدف این مقاله، بهبود جبران توان رآکتیو و توانایی فیلترینگ فعال سیستم تبدیل انرزی بادی (WECS) است. الگوریتم پیشنهادی به یک ژنراتور القای تغذیه دوسو (DFIG) با یک استاتور که مستقیما به شبکه وصل است و یک روتور متصل به شبکه در مبدل   پشت به پشت اعمال شده است. راهکار کنترل مبدل سمت روتور (RSC) در ابتدا می خواهد یک توان بیشینه تحت نوسان سرعت باد دریافت کند. آنگاه وابسته به امتیاز توان RSC، کیفیت توان می تواند با جبران توان رآکتیو و جریان هماهنگ های شبکه به دلیل بارهای غیرخطی بهبود یابد. از این رو، RSC به منظور مدیریت اولویت های توابع WECS بین تولید توان فعال بیشینه گرفته شده از باد و بهبود کیفیت برق کنترل می شود. هدف اصلی راخکار کنترل پیشنهادی عمل کردن RSC با ظرفیت فعال خودش بدون هیچ گونه امتیاز بندی است با توجه به جبران توان رآکتیو و قابلیت فیلترینگ فعال. از سوی دیگر، مبدل سمت شبکه (GSC) به گونه ای کنترل می شود که یک ولتاژ دی سی و جریان سینوسی را در سمت شبکه تضمین کند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که توربین بادی می تواند نقطه توان بهینه خود برای یک محدوده وسیع سرعت باد فعالیت کند و کیفیت برقمی تواند بهبود یابد. همچنین نشان داده شده است که راهکار پیشنهادی امکان فعالیت با ظرفیت کامل در RSC با توجه به جبران توان رآکتیو و فیلترینگ فعال را فراهم می کند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید