مقاله ترجمه شده درباره سرمایه انسانی مبتنی بر کارمندان اصلی و بهره وری در شرکت های کوچک – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

سرمایه انسانی مبتنی بر کارمندان اصلی و بهره وری در شرکت های کوچک: بررسی تجربی


عنوان انگلیسی مقاله:

Core employee based human capital and revenue productivity in small firms: An empirical investigation


کلمات کلیدی مقاله:

سرمایه انسانی، وظیفه خاص بهره وری شرکت، کسب و کار کوچک


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت منابع انسانی، مدیریت کسب و کار، مدیریت کیفیت و بهره وری و مدیریت عملکرد


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2- نظریه و فرضیه ها

2-1- سرمایه انسانی مبتنی بر کارکنان اصلی در بهره وری تجارت های کوچک

2-2- انواع سرمایه انسانی

3- روش پژوهش

3-1- نمونه پژوهشی :

2-3- سنجش و اندازه گیری

1-2-3 متغیر وابسته

3-2-2- متغیر های مستقل

3-2-3- متغیر های کنترل

4- آنالیز داده ها و نتایج

4-1- آمار توصیفی و ضرایب همبستگی

4-2- آزمون فرضیه ها

5- بحث

5-1- تلویحات ضمنی برای عملکرد شرکت های کوچک

5-2- محدودیت ها و پیشنهادات پژوهشی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

According to the resource based view of the firm, resources that are valuable and rare can provide a firm with a competitive advantage (Barney, 1991; Peteraf, 1993; Wernerfelt, 1984). Human capital is considered a valuable resource that is specific and inimitable and that helps firms sustain their competitive advantage. A firm’s human capital comprised of the knowledge and skills accumulated by employees through education and experience can be considered a key contributor to a firm’s capabilities (Chena & Huang, 2009; Coff, 2002; Leonard-Barton, 1992).

مقدمه
مطابق با دیدگاه منبع محور، منابعی که با ارزش و نایاب هستند، برای شرکت ها مزایای رقابتی به ارمغان می آورند. سرمایه انسانی به عنوان یک منبع با ارزش، خاص و غیر قابل تقلید، کمک شایانی به حفظ مزایای رقابتی شرکت ها می نماید. سرمایه انسانی هر سازمانی متشکل از دانش و مهارت هایی است که به واسطه کسب تجربه و آموزش کارکنان حاصل می آید و نقش بارزی در توانمندی و قابلیت های شرکت ها ایفا می کند. با توجه به اینکه سرمایه انسانی، شاخصی از قابلیت های شرکتی مبتنی بر مهارت است، مبیّن دلیل عملکرد بهتر شرکتی در مقایسه با شرکت دیگر نیز می باشد. بدین ترتیب، مطالعات تجربی متعددی به ارزیابی رابطه بین سطوح سرمایه انسانی شرکت ها و عملکرد پرداخته اند. ولی پژوهش های فوق فقط محدود به شرکت های وسیع می باشد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید