مقاله ترجمه شده درباره رشد و مواد سازنده قسمت پشتی سخت کوتیکول و پوشش شکمی انعطاف پذیر در بال سوسک قرمز آرد – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

رشد و مواد سازنده قسمت پشتی سخت کوتیکول و پوشش شکمی انعطاف پذیر در بال سوسک قرمز آرد، Tribolium castaneum


عنوان انگلیسی مقاله:

Development and ultrastructure of the rigid dorsal and flexible ventral cuticles of the elytron of the red flour beetle, Tribolium castaneum


کلمات کلیدی مقاله:

Tribolium castaneum، بال، کوتیکول / پوشش محافظ خارجی، کیتین، میکروسکوپ الکترونی انتقالی (TEM)، منافذ کانال


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

زیست شناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

علوم جانوری، علوم سلولی و مولکولی و بیوشیمی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. مواد و روشها

2.1 حشرات

2.2 عکسبرداری میکروسکوپ الکترونی (SEM)

2.3 میکروسکوپ الکترونی انتقالی (TEM)

3. نتایج

3.1 بال سوسک به عنوان یک مدل برای رشد کوتیکول

3.2 آپولیز کوتیکول شفیره

3.3 تشکیل پوشش و اپیکوتیکول در کوتیکول پشتی بال

3.4 تشکیل اگزوکوتیل پشتی بال بین 78 و 90 HAP

3.5 بلوغ کوتیکول پشتی بال از مرحله pharate adult تا بلوغ

3.6. تشکیل مزوکوتیکول پشتی بال و اندوکوتیکول پس از جداسازی

3.7. تشکیل کوتیکول شکمی بال

3.8 ضخامت لایه¬ها در بال پشتی و کوتیکول شکمی در حشرات بالغ

4. بحث

4.1 پوسته اولین لایه¬ای است که تشکیل می¬شود

4.2 سپس لایه اپیکوتیکول تشکیل می¬شود

4.3 رشد همزمان کانالهای منافذ و اگزوکوتیکول

4.4 تشکیل اندوکوتیکول

4.5 ایجاد کانالهای منافذ

5. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Molting of the exoskeleton or cuticle is an essential developmental process for many invertebrate species in which the extracellular matrix or cuticle is replaced and remodeled during growth. The insect cuticle is produced by the underlying epidermal cells of ectodermal origin. It provides protection against mechanical injury, pathogens and parasites, while also providing sensory perception, muscle attachment points, coloration, camouflage and other physiological functions. Since the cuticle is present at all developmental stages and essentially covers the entire body, it must exhibit great diversity in its physicochemical and mechanical properties to allow for growth and to accommodate the functions of the tissues and organs that are protected. Thus cuticles from different parts of the insect’s anatomy or the same cuticle present at different developmental stages may have widely different mechanical properties that arise most likely from differences in chemical composition and molecular interactions, as well as the thickness and arrangement of morphologically distinct layers within the cuticle.

1. مقدمه
پوست اندازی پوشش محافظ خارجی یا کوتیکول یک مرحله نموی ضروری برای بسیاری از گونه های بی مهره است که در آن ماتریکس خارج سلولی یا کوتیکول جایگزین شده و طی رشد بازسازی می شود. کوتیکول حشره توسط سلولهای اپیدرمی زیرین در ناحیه اکتودرمی تولید می شود. که محافظتی در برابر آسیب مکانیکی، عوامل بیماریزا و پارازیتها ارائه می کند، در حالیکه همچنین زمینه ادراک حسی، نقاط اتصال عضلات، رنگ آمیزی، استتار و سایر عملکردهای فیزیولوژیک را فراهم می کند. از آنجا که کوتیکول در همه مراحل نموی وجود دارد و الزاماً کل بدن را پوشش می دهد، باید تنوع زیادی در خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی داشته باشد تا موجب تسهیل عملکرد بافتها و اندامهای محفظت کننده شود. بنابراین کوتیکول بخشهای مختلف آناتومی حشرات یا وجود کوتیکول مشابه در مراحل مختلف نموی ممکن است از نظر خصوصیات مکانیکی دارای تنوع گسترده ای باشند که به احتمال زیاد برخاسته از تفاوت در ترکیبات شیمیایی و واکنشهای مولکولی و همچنین ضخامت و آرایش مورفولوژیکی لایه های مختلف کوتیکول است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید