مقاله ترجمه شده درباره پیش بینی خشکسالی با استفاده از یک روش مبتنی بر موجک جهت مدل سازی – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

پیش بینی خشکسالی با استفاده از یک روش مبتنی بر موجک جهت مدل سازی پیامدهای زمانی انواع مختلف خشکسالی


عنوان انگلیسی مقاله:

Drought prediction using a wavelet based approach to model the temporal consequences of different types of droughts


کلمات کلیدی مقاله:

پیش بینی خشکسالی شاخص بارش استاندارد (SPI)، شاخص رطوبت خاك استاندارد (SSMI)، شاخص جریان مسیل استاندارد (SSFI)، تبدیل موجک (WT)


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

جغرافیا و مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت منابع آب، آب و هوا شناسی و تغییرات آب و هوایی اقلیمی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. ناحیه مورد مطالعه و داده ها

3. روش شناسی

3.1 تعیین مشخصات خشکسالی از طریق شاخص های استاندارد

3.2 مدل سازی رابطه شاخص های خشکسالی

3.3 ارزیابی عملکرد مدل

4. نتایج و بحث

5. خلاصه و نتایج


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Drought is a hydrological extreme phenomenon of prolonged water deficit. However, unlike the other extreme hydrological phenomena, such as flood, it is slow initiating and long lasting phenomenon leading to huge economic losses. As per the American Meteorological Society (1997), droughts are of four types, namely meteorological, agricultural, hydrological, and socioeconomic. The deficit in precipitation, soil moisture and stream flow/reservoir storage leads to meteorological, agricultural and hydrological drought respectively. Since the hydrological cycle is a continuous transport of water, the occurrence of meteorological drought is expected to propagate to other types of droughts (Maybank et al., 1995). For example, prolonged period of meteorological drought and high evaporation loss may evolve into soil moisture deficit, which causes agricultural drought. Again, hydrological droughts may evolve as a consequence of prolonged periods of agricultural drought. However, the temporal transition of droughts may be speculated easily, but it is difficult to model, because the correlation between them is affected by various climatological, topographical and geographical characteristics. Sometimes temporal lag in correlation is also expected if the basin size is large (Peters, 2003). Moreover, the measurement of precipitation in a catchment is much easier, economical and comparatively more accurate than the measurement of soil moisture or the runoff components. Hence, an understanding of temporal transition between the different types of drought will make their management easier and economical.

1. مقدمه
خشکسالی به عنوان یک پدیده هیدرولوژیکی شدید نسبت به کمبود آب به مدت طولانی محسوب می شود. با این حال، برخلاف دیگر پدیده های هیدرولوژیکی شدید دیگر مانند سیلاب ، به عنوان یک پدیده با شروعی آهسته و دوام طولانی است که منجر به خسارت های اقتصادی گسترده می گردد. بر اساس نظر جامعه هواشناسی آمریکا (1997)، خشکسالی ها به چهار دسته شامل خشکسالی های هواشناسی، کشاورزی، هیدرولوژیکی و اقتصادی اجتماعی تقسیم بندی می شوند. کمبود بارش، رطوبت خاک و حفظ ذخیره جریان/ مخزن منجر به بروز خشکسالی هواشناسی، کشاورزی و هیدرولوژیکی می گردد.
با توجه به این که چرخه هیدرولوژیکی شامل انتقال پیوسته آب است، وقوع خشکسالی هواشناسی موجب گسترش انواع دیگر خشکسالی می شود (میبانک و همکاران 199). به طور مثال، دوره خشکسالی هواشناسی طولانی و تلفات بخار زیاد می تواند موجب کاهش رطوبت خاک و در نتیجه بروز خشکسالی کشاورزی شود. همچنین ممکن است خشکسالی های هیدرولوژیکی در نتیجه دوره های طولانی مدت خشکسالی کشاورزی به وقوع بپیوندند. با این حال گذار زمانی خشکسالی ممکن است به سادگی در نظر گرفته شود، اما مدل سازی آن دشوار است زیرا ارتباط بین آنها تحت تاثیر خصوصیات مختلف اقلیمی، توپوگرافیکی و جغرافیایی قرار دارد. اغلب تاخیر زمانی در ارتباط نیز در صورتی که اندازه حوضه بزرگ باشد، مورد انتظار است (پیتر 2003). علاوه براین، اندازه گیری بارش در یک حوضه آبریز به مراتب ساده تر، اقتصادی تر و دقیق تر از رطوبت خاک یا رواناب است. بنابراین، شناخت در مورد گذار زمانی بین انواع مختلف خشکسالی موجب می شود تا مدیریت آن ساده تر و مقرون به صرفه تر شود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید