مقاله ترجمه شده درباره اثرات افزودنی های جدید پلیمری کاهنده انقباض روی تغییر شکل خود به خودی خمیرهای سیمان – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

اثرات افزودنی های جدید پلیمری کاهنده انقباض روی تغییر شکل خود به خودی خمیرهای سیمان


عنوان انگلیسی مقاله:

Effects of novel polymer-type shrinkage-reducing admixture on early age autogenous deformation of cement pastes


کلمات کلیدی مقاله:

افزودنی (D)، انقباض (C)، محلول حفره (B)، هیدراسیون (A)، فرآورده‌های هیدراسیون (B)


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران، پلیمر و مهندسی مواد


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مهندسی مواد مرکب، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، مدیریت ساخت و سازه


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1) مقدمه

2) مواد آزمایش، نسبت اختلاط و شیوه‌های آزمایش

2.۱ مصالح

2.2 نسبت اختلاط

2.3 شیوه‌های آزمایش

2.3.1 تغییرشکل خودبخودی

2.3.2 حرارت هیدراسیون

2.3.3 مدول ارتجاعی دینامیکی

2.3.4 رطوبت نسبی درونی

2.3.5 تحلیل محلول حفره

2.3.6 درصد اترینگیت و پرتلاندیت

3) نتایج آزمایش

3.1 انقباض خودبخودی

۳.۲ حرارتسنجی رسانایی ایزوترمال

۳.۳ مدول ارتجاعی دینامیکی

3.4 رطوبت نسبی درونی

3.5 کشش سطحی و غلظت SRA

3.6 غلظت‌های یونی در محلول‌های حفره

3.7 درصد اترینگیت و پرتلاندیت

4) تشریح مطالب

4.1 رشد تنش انقباضی

4.2 رشد تنش انبساطی

4.2.1 سیر تکاملی فشار تبلور

4.2.2 سیر تکاملی سایر پارامترهای مکانیکی خلل و فرج

4.3 خلاصه‌ای از مکانیزم‌های کاهش انقباض مخلوط‌های SRA1 و SRA2

5) نتیجه‌گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This study aims to investigate the autogenous shrinkage-reducing mechanisms of the novel polymer-type shrinkage-reducing admixture (SRA) with water-reducing function. For comparison, the traditional polyethertype SRA was also used. The development of autogenous deformation, hydration rate, internal relative humidity (RH), electrical resistivity, ions and SRAs concentration in pore solutions and crystal content of cement pastes were comprehensively investigated. Unlike the polyether-type SRA mixture which has an expansion period at early age, a relatively slow and monotonous evolution of shrinkage was observed for the polymer-type SRA mixture. It is concluded that the delay and regulation effects on cement hydration of the novel SRA obviously influence the microstructure development and the evolutions of various performances of cement pastes comparing to the polyether-type SRA. Furthermore, both the self-desiccation status induced capillary pressure and the crystallization pressure induced expansion stress contribute to the shrinkage-reducing behaviors of SRAs on the autogenous deformation of the cement pastes.

چکیده

هدف این تحقیق بررسی مکانیزم‌های خودبخودی کاهش انقباض در افزودنی‌های پلیمریِ کاهنده انقباض (SRA) و دارای قابلیت کاهش آب است. برای مقایسه از SRA سنتی از نوع پلی‌اتری استفاده شد. در این تحقیق، ایجاد تغییرشکل خودبخودی، سرعت هیدراسیون، رطوبت نسبی (RH) درونی، مقاومت الکتریکی، غلظت یون‌ها و افزودنی‌های پلیمری کاهنده انقباض در محلول‌های حفره و بخش بلوری خمیرهای سیمان بطور کامل بررسی شد. برخلاف مخلوط SRA پلی‌اتری که در سنین اولیه دارای یک بازه انبساطی است، در مخلوط SRA پلیمری سیر تکاملی نسبتاً کند و یکنواخت انقباض مشاهده شد. در نهایت نتیجه‌گیری شد که تأخیر و تنظیم هیدراسیون سیمان در مخلوط SRA جدید در مقایسه با مخلوط پلی‌اتری تأثیر واضحی روی تشکیل ریزساختار خمیر و سیرهای تکاملی متفاوت عملکرد خمیرهای سیمان دارد. علاوه بر این، فشار موئینگی ناشی از خودخشک‌شوندگی خمیر سیمان و تنش انبساطی ناشی از فشار تبلور روی چگونگی کاهش انقباض مخلوط‌ها در تغییرشکل خودبخودی خمیرهای سیمان تأثیر می‌گذارد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید