مقاله ترجمه شده درباره طراحی سنتزهای پیمانه ای پلی کتید برای تولید سوخت های زیستی و مواد شیمیایی صنعتی – سال 2018


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

طراحی سنتزهای پیمانه ای پلی کتید برای تولید سوخت های زیستی و مواد شیمیایی صنعتی


عنوان انگلیسی مقاله:

Engineering modular polyketide synthases for production of biofuels and industrial chemicals


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

شیمی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

شیمی پلیمر، شیمی آلی و آفت کش ها


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

مقدمه

طراحی سنتز پلی کیتید (PKS) پیمانه ای : گزینش مونومر سازنده

طراحی سنتز پلی کِتید (PKS) پیمانه ای: اصلاح زنجیره ی پلی کِتید در حال پیدایش در خط تولید

طراحی سنتز پلی کِتید (PKS) پیمانه ای: اهمیت برهمکنش های پروتئین-پروتئین

طراحی سنتز پلی کِتید (PKS) پیمانه ای: رهاسازی پلی کِتید

تذکر های آخر


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Introduction
Polyketides are a large family of natural products widely used as drugs, pesticides, herbicides, and biological probes. They are biosynthesized by polyketide synthases (PKSs) that can be catalogued into three groups (type I, type II and type III). Different from type II or III PKSs which are comprised of discrete enzymes used iteratively to generate aromatics [1,2], type I PKSs are megasynthases with catalytic domains organized into modules that function in an assembly line-like fashion either unidirectionally or iteratively to join together diverse acyl coenzyme A (CoA) building monomers (Figure 1) [3]. A typical type I PKS minimally contains an acyltransferase (AT) domain which is responsible for building monomer selection and loading, an acyl carrier protein (ACP) domain which has a 40 -phosphopantetheine arm to carry nascent polyketide chains, and a ketosynthase (KS) domain which catalyzes decarboxylative Claisen condensations for chain elongation.

مقدمه
پلی کِتیدها خانواده ی بزرگی از محصولات هستند که به طور وسیعی به عنوان داروها، آفت کش ها، علف کش ها و کاوشگرهای زیستی استفاده می شوند. آنها به وسیله ی سنتزهای پلی کیتید (PKSs ) بیو سنتز می شوند که می توانند در سه گروه (نوع I، نوع II و نوع III) فهرست بندی شوند. جدا از سنتزهای پلی کیتید (PKSs ) نوع II یا III که از آنزیم های جدا از هم تشکیل شده اند مکررا برای تولید آروماتیک ها به کار برده می شوند ]1 ،2[، سنتزهای پلی کِتید (PKSs) نوع I، میلیون سنتزهایی با پهنه های کاتالیستی است که در پیمانه هایی مرتب می شوند که به صورت مجموعه ای با روش خطی، هم به صورت یک جهته و یا به صورت رفت و برگشتی وظیفه ی خود را ایفا می کنند تا مونورمرهای مختلف سازنده ی آسیلکوآنزیم A (CoA) (شکل 1) را به هم متصل سازند ]3[. یک نوع عادی سنتز پلی کیتید (PKS) نوع I حداقل یک پهنه ی آسیل تِرَنسفِراز (AT) را در بر می گیرد که برای انتخاب مونومر سازنده و بارگذاری مسئول است، یک پهنه ی پروتئین حاملِ آسیل (ACP) که دسته ی 4-phosphopantetheine
دارد تا بتواند بوسیله ی آن زنجیره های پلی کِتید در حال تولد و پهنه ی کِتوسینتاز (KS) را حمل کند که تراکم کِلایزِنی کربوکسیل زدا را برای ازدیاد طول زنجیره کاتالیز می کند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید