مقاله ترجمه شده درباره عمل آوری سریع مخلوط رزین PF با رزین های مختلف و تسریع کننده ها برای ساخت مواد کامپوزیت


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

عمل آوری سریع مخلوط رزین PF با رزین های مختلف و تسریع کننده ها برای ساخت مواد کامپوزیت


عنوان انگلیسی مقاله:

Fast curing PF resin mixed with various resins and accelerators for building composite materials


کلمات کلیدی مقاله:

عمل آوری سریع، رزین PF، تسریع، چسبندگی، زمان ژلاتینی شدن، ساخت مواد کامپوزیت


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

شیمی و مهندسی پلیمر


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

شیمی کاربردی، شیمی پلیمر، پلیمریزاسیون و مهندسی مواد مرکب


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. آزمایش

2.1 رزین ها

2.2 گونه های روکش

2.3 عمل آوری تسریع کننده

2.4 زمان ژلاتینی شدن

2.5 تولید تخته چند لا و آزمون کارآیی چسبندگی

3. نتایج و بحث

3.1 زمان ژلاتینی شدن رزین های فنلیک

3.2 گرایش کربنات سدیم به تحت تاثیر قرار دادن زمان ژلاتینی شدن رزین فنولیک

3.3 تاثیر کربنات سدیم بر دما و زمان ژلاتینی شدن رزین فنولیک

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The objective of this research is to investigate the fast curing effect of phenol–formaldehyde (PF) resin by employing three methods: mixing with novolac phenol–formaldehyde, adding amino-based resin and the use of accelerators. The effects of shorting phenolic resin curing time and adhesion strength were determined. The gelation time of phenolic resin mixed with novolac resin shortened the curing time by 20–50% compared to that of the phenolic resin itself (at 100 C). The hot-press time of the phenolic resin was considerably lessened by varying the composition of the amino-based resin, but it introduced the problem of low bonding strength of waterproof layer for plywood constructed with the radiata-pine solid veneer. Among the various phenolic resin types of curing accelerators, sodium carbonate was the most effective and was able to shorten the curing time by 30% when applied to the plywood process. The addition of sodium carbonate as the curing accelerator of a phenolic resin gave a bonding strength of waterproof layer equal to that of phenolic resin (no sodium carbonate addition) and shortened the hot-press time by about 30 s/mm (135 C). These test results suggested 4–5% as a suitable addition level for sodium carbonate in phenol use.

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی اثر عمل آوری سریع رزین فرمالدئید فنل (PF) با استفاده از سه روش: مخلوط کردن با فرمالدئید فنل نوولاک، افزودن رزین آمینو بنیان و استفاده از تسریع کننده ها. اثرات کوتاه کردن مدت زمان عمل آوری رزین فنولیک و قدرت چسبندگی تعیین گردید. زمان ژلاتینی شدن مخلوط رزین فنولیک با رزین نوولاک زمان عمل آوری را نسبت به خود رزین فنولیک (در Cº 100) تا 20-50٪ کوتاه تر نمود. زمان پرس داغ رزین فنولیک به طور قابل توجهی با تغییــــر ترکیب رزین های آمینو بنیان کاهش یافته بود، اما آن منجر به مشکل استحکام پیوندی ضعیف لایه ضد آب برای تخته چند لا ساخته شده با روکش جامد radiata – کاج می گردید. در میان انواع مختلف تسریع کننده های عمل آوری رزین فنولیک، کربنات سدیم از همه موثرتر بوده و قادر به کوتاه کردن زمان عمل آوری تا 30٪ زمانی که برای فرآیند تخته چند لا اعمال می شد بود. افزایش کربنات سدیم به عنوان تسریع کننده عمل آوری رزین فنولیک، استحکام پیوندی لایه ضد آب را معادل با رزین فنولیک (بدون افزایش کربنات سدیم) می نماید و و زمان پرس داغ را تا حدود s/mm 30 (Cº 135) کوتاه می کند. نتایج این آزمون 5-4٪ را به عنوان سطح مناسب افزایش کربنات سدیم برای استفاده در فنل پیشنهاد می نماید.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید