مقاله ترجمه شده درباره مدل سازی مالی و برنامه ریزی بهبود برای صنعت بیمه عمر – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مدل سازی مالی و برنامه ریزی بهبود برای صنعت بیمه عمر با استفاده از دانش ناهنجار مبتنی بر مدل MCDM پیوندی


عنوان انگلیسی مقاله:

Financial modeling and improvement planning for the life insurance industry by using a rough knowledge based hybrid MCDM model


کلمات کلیدی مقاله:

تصمیم گیری چند شرطی (MCDM)، فرایند شبکه تحلیل مبتنی بر (DEMATEL (DANP، نظریه مجموعه ناهنجار (RST)، انتگرال فازی، عملکرد مالی (FP)، نظریه سودمندی چند مشخصه ای (MAUT)


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

 بانکداری، بیمه و مدیریت مالی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مقدمات

تئوری مجموعه ناهنجار و رویکرد مجموعه ناهنجار مبتنی بر تسلط

تکنیک DEMATEL و روش ANP مبتنی بر DEMATEL

انتگرال فازی برای تراکم عملکرد نوع غیر افزایشی

رویکرد پیوندی مبتنی بر دانش ناهنجار

DRSA برای بازیابی دانش ناهنجار

تکنیک DEMATEL و روش DANP

انتگرال فازی ترکیبی با استفاده از وزن های تأثیرگذار DANP و مقیاس فازی

موارد تجربی از صنعت بیمه عمر

داده ها

مدل DRSA برای کاوش ویژگی های اصلی و قوانین تصمیم

مدل ارزیابی انتگرال فازی

نتایج و بحث


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. INTRODUCTION

The financial industry is critical to the stability of a nation’s economy. Therefore, since the global financial crisis of 2008, increasing interest has been shown in examining the financial performance (FP) of the financial industry, especially for the benefit of stakeholders (e.g., investors, management, and governments). Two mainstream research topics are related to the FP of financial institutions (mainly banks and insurance companies), namely bankruptcy and financial failure prediction [29], and FP evaluation for credit scoring and investment purposes [43]. The present study focused on the evaluation of the FP of life insurance companies. The methodologies adopted in previous research [12] for assessing the FP of financial institutions can be categorized as follows: (1) methodologies based on statistical models, (2) methodologies based on machine learning and soft-computing techniques, and (3) methodologies involving multiple criteria decision-making (MCDM) methods [61]. In addition, because of the dynamics and complexity of business environments, hybrid approaches (i.e., the integration of more than two methodologies) are increasing rapidly. For example, under the framework of SMAA TRI [54], Angilella and Mazzù [3] proposed the ELECTRE TRI [63] for building a judgmental rating model to support the financing decisions for small and medium-sized enterprises (SMEs). In their model, qualitative judgments and quantitative financial data were considered and integrated for rating SMEs.

1- مقدمه
صنعت مالی برای ثبات اقتصاد ملت موردی حیاتی است. بنابراین از دوران بحران مالی جهانی سال 2008، علاقه به آزمودن عملکرد مالی (FP) صنعت مالی بیشتر شده است، خصوصاً برای نفع سهامداران (به عنوان نمونه سرمایه گذاران، مدیران، و دولت ها). دو عنوان تحقیق روند اصلی به FP موسسات مالی ارتباط دارند (بانک های اصلی و کمپانی های بیمه ای)، یعنی ورشکستگی و پیش بینی شکست مالی (29) و ارزیابی FP برای رتبه بندی اعتبار و اهداف سرمایه گذاری. مطالعه حاضر بر روی ارزیابی FP کمپانی های بیمه عمر تمرکز یافته است. متدلوژی های اتخاذ شده در تحقیق قبلی (12) برای ارزیابی FP موسسات مالی را می توان به صورت زیر رده بندی کرد:
(1) متدلوژی های مبتنی بر مدل های آماری
(2) متدلوژی های مبتنی بر یادگیری ماشین و تکنیک های محاسبه نرم و
(3) متدلوژی های شامل کننده روش های تصمیم گیری چند شرطی (MCDM).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید