مقاله ترجمه شده درباره ساختار سازمان در یک کشور در حال توسعه – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

یافتن روابط سینرژیک در کار گروهی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی: مطالعه موردی ساختار سازمان در یک کشور در حال توسعه


عنوان انگلیسی مقاله:

Finding Synergic Relationships in Teamwork, Organizational Commitment and Job Satisfaction: A Case Study of a Construction Organization in a Developing Country


کلمات کلیدی مقاله:

کار گروهی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، صنعت ساخت و ساز


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

 مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک و منابع انسانی و روابط کار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

کار گروهی در سازمان ها

تعهد سازمانی

تعهد عاطفی

تعهد مستمر

تعهد هنجاری

رضایت شغلی

روش شناسی

نمونه گیری

معیار ها

روایی و پایایی

نتایج و بحث

اطلاعات دموگرافیک

تجزیه و تحلیل همبستگی

تحلیل رگرسیون

محدودیت ها و مفاهیم برای تحقیقات بیشتر

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The construction industry and its impact in strengthening the economic development of a country by providing work for an important constituent of the labour market is acknowledged. This is largely due to its contributing features to the growth of the Gross Domestic Product (GDP) of a country. Within this industry, teamwork is essential. If managed properly it may contribute to, among others, employees’ commitment to an organization and their job satisfaction. Against this perspective, the study examines the relationship between teamwork, organizational commitment, and job satisfaction. The study is located within a quantitative research paradigm using a cross-sectional survey design through a structured questionnaire. Data from 178 employees were analyzed. The results show that team work, normative, and affective commitment contribute positively to job satisfaction, whereas continuance commitment reflects a negative association with job satisfaction. It seems that employers in this organization need to concentrate on employees’ continuance commitment in shaping employees’ propensity to their commitment in the organization. Since the construction industry depends heavily on the human resource, employers need to assess existing compensation and professional recognition, motivate employees through assignment of meaningful tasks, and create a working environment that inspires and enthuse workers so that their job satisfaction increases.

چکیده

در این مقاله به صنعت ساخت و ساز و اثراتش بر تقویت توسعه اقتصادی در یک کشور بوسیله فراهم کردن کار برای تشکیل دهنده گان اصلی بازار کار اذعان شده است. این عمدتا ناشی از ویژگی های مرتبط با رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کشور است. در یک صنعت ، کار گروهی ضروری است. اگر آن به درستی مدیریت شود ممکن است منجر به مشارکت بیشتر بین افراد با یکدیگر ، تعهد کارکنان به سازمان و رضایت شغلی شود. در مقابل این دیدگاه ، پژوهش ها ارتباط بین کار گروهی ، تعهد سازمانی و رضایت شغلی را مورد بررسی می دهد. این پژوهش بر مبنای یک پارادایم تحقیقاتی قوی به صورت مقطعی و از طریق یک پرسشنامه ساختاریافته صورت پذیرفته است. داده ها از 178 کارمند جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد که کار گروهی ، تعهد هنجاری و تعهد عاطفی ، رابطه مثبتی با رضایت شغلی دارد درحالیکه تعهد مداوم ، منعکس کننده وجود ارتباط منفی با رضایت شغلی است. به نظر می رسد که کارفرمایان در این سازمان ها، نیاز به تمرکز بیشتری بر روی تعهد مستمر کارکنان به منظور شکل دهی به تمایل و گرایش کارکنان به تعهد به سازمان دارند. از آنجا که صنعت ساخت و ساز ، به شدت به منابع انسانی وابسته است ، کارفرمایان نیاز به ارزیابی مجدد فرآیند فعلی جبران خدمات کارکنان ، تشخیص حرفه ای و انگیزش کارکنان از طریق واگذاری وظایف معنی دار و همچنین ایجاد محیط کاری دارند که موجب افزایش رضایت شغلی کارکنان متهور و جسور می شود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید