مقاله ترجمه شده درباره مدیریت زنجیره تامین سبز مربوط به شاخص های عملکرد در صنعت کشاورزی – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مدیریت زنجیره تامین سبز مربوط به شاخص های عملکرد در صنعت کشاورزی: یک بازنگری جدید


عنوان انگلیسی مقاله:

Green supply chain management related performance indicators in agro industry: A review


کلمات کلیدی مقاله:

تحلیل فرایند سلسله مراتبی، سیستم مدیریت محیط زیست، مدیریت زنجیره تأمین سبز، شبکه خرید سبز در هند، شاخصهای عملکرد، سازمان بین المللی برای استانداردسازی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی صنایع و محیط زیست


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

لجستیک و زنجیره تامین


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مفهوم GSCM

فعالیتهای اصلی در GSCM

بازنگری ادبیات موضوعی

روش ها

فرمول بندی پرسشنامه

آزمون مقدماتی پرسشنامه

جمع آوری داده

تحلیل داده

تحلیل قابلیت اعتماد

آنالیز AHP

تحلیل آماری و حساسیت

توصیه شاخص های عملکرد

نتایج و بحث

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Environmental protection and sustainability issues in food sector have attracted global concerns in the past two decades. Companies and government in many countries have started realizing the importance of greening their supply chains. Green supply chain management has gained special attention of public and many companies are now interested in adopting it as their strategy to advance their brand image, capturing more market share and to win the trust of the customer. The purpose of this paper is to explore the diverse performance indicators and sub-indicators responsible for green supply chain management implementation and to check its reliability and to rank them using analytic hierarchy process analysis. After extensive literature review and consulting Industrial experts, the study has suggested 13 performance indicators and 79 sub-indicators. The quantitative phase was conducted through a survey using standard questionnaire with various agro based companies followed by a qualitative phase, where the duly filled questionnaires were received, edited and further analyzed. It has been concluded that internal environmental management, environmental design and regulatory pressure are ranked as the top three performance indicators. The sensitivity analysis has also been performed to see the effect of weightage on the final ranking of performance indicators. This is one of the first studies that suggest the performance indicators for implementation of green supply chain management in agro industry. The study will certainly aid the related organizations to implement green supply chain management.

چکیده

محافظت محیط زیست و مسائل پایداری در بخش غذا نگرانی های جهانی را در دو دهه گذشته به خود جلب کرده است. شرکتها و دولت ها در بسیاری از کشورها شروع به درک اهمیت سبز شدن زنجیره های تأمین کرده اند. مدیریت زنجیره تأمین سبز توجه ویژه ای از سوی عموم به خود جلب کرده است و شرکتهای بسیاری علاقمند به پذیرش آن به عنوان استراتژی خود در پیشرفت تصویر برند، گرفتن سهم بیشتری از بازار و جلب اعتماد مشتری هستند. هدف از این مقاله، واکاوی شاخصها و زیرشاخص های عملکرد متنوع تأثیرگذار در مدیریت زنجیره تأمین سبز و بررسی پایداری آن و رتبه بندی آنها با استفاده از تحلیل فرایند سلسله مراتبی تحلیلی است. بعد از بازنگری ادبیات موضوعی گسترده و مشورت با کارشناسان صنعتی، مطالعه 13 شاخص عملکرد و 79 زیرشاخص را پیشنهاد داد. مرحله کمی به واسطه یک پیمایش و استفاده از پرسشنامه استاندارد که از شرکتهای مبتنی بر کشاورزی دریافت شده بود انجام شد. مرحله کیفی نیز پس از آن، با پرسشنامه هایی که به موقع پر و دریافت شده اند و تحلیل و ویرایش شده اند انجام می شود. نتیجه می شود که مدیریت داخلی محیط زیستی، طراحی محیط زیست و فشار مقررات به عنوان سه رتبه بالا در شاخصهای عملکرد قرار می گیرند. این یکی از اولین مطالعاتی است که شاخصهای عملکرد را برای به کاربردن بردن مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت کشاورزی پیشنهاد می دهد. این مطالعه به طور قطع به سازمانهای مربوطه برای به کارگیری مدیریت زنجیره تأمین سبز کمک می کند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید