مقاله ترجمه شده درباره برنامه ریزی راه سبز در بریتانیا: کار جدید و برنامه های آتیه


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

برنامه ریزی راه سبز در بریتانیا: کار جدید و برنامه های آتیه


عنوان انگلیسی مقاله:

Greenway planning in Britain: recent work and future plans


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مهندسی راه و ترابری


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2. بازبینی آثار مکتوب

2.1 تعاریف گسترده

2.2 دستاورد بریتانیایی برای راه های سبز

2.3 تحلیل مفهومی

3. متد تحقیقاتی

4. نتایج پژوهش

4.1 مقدمه ی پرسشنامه

4.2 بخش 1 (سوالات 7-1) تعاریف راه سبز

4.3 بخش 2( سوالات 19-8) برنامه ریزی راه سبز کنونی

4.4 بخش 3 (سوالات 35-20) پروژه ی راه سبز مهم

5. بحث

6. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The author’s preferred definition of a greenway, as proposed in 1995, remains: ‘a route which is good from an environmental point of view’ (Turner, 1995). This paper is concerned with the condition of British greenway planning in the first decade of the 21st century. The aim was to discover how the concept is understood and how it is being used. A questionnaire was circulated to all local authorities in the UK. An initial set of questions dealt with definition of the greenway concept. The most supported definition was ‘A linear space containing elements planned, designed and managed for multiple purposes including ecological, recreational, cultural, aesthetic and other purposes compatible with the concept of sustainable land use’. A second set of questions dealt with the status of the greenway concept. It was found that the concept was used by 33% of authorities during the past decade but that 75% expected it to become significant during the next decade. A final set of questions dealt with a greenway project selected by the responding local authority. The typical planning period for these projects was 1997–2007 and the average length was 12.9 km. The author concludes that greenways are a landscape planning tool of considerable potential. Though comparatively neglected at the end of the 20th century, there are encouraging signs relating to the prospects for open space planning in 21st century Britain.

چکیده

تعریف مورد ترجیح مولف در مورد راه سبز همانطور که در سال 1995 پیشنهاد شده است به این صورت باقی می ماند: “مسیری که از یک دیدگاه محیطی خوب باشد”. این مقاله در زمینه شرایط برنامه ریزی راه سبز بریتانیا در دهه  اول قرن بیست و یکم است.هدف این بود که این مفهوم چطور درک شده است و چطور به کار رفته است. یک سوال برای همه مقامات محلی در انگلستان به بخشنامه شده است. یک مجموعه ی اولیه از سوالات به تعریف مفهوم راه سبز پرداخت. مورد دفاع ترن تعریف این بود” یک فضای طولی که دارای عناصر برنامه ریزی شده ،طراحی شده و مدیریت شده برای اهداف متعدد است که شامل اهداف اکولوژیکی، تفریحی ،فرهنگی ،زیبایی و سایر اهداف می شود که بامفهوم استفاده ی پایداری زمین سازگار است”.یک مجموعه دیگر از سوالات به وضعیت مفهوم راه سبز می پردازد . دریافت شده است که این مفهوم توسط 33% مقامات در طول دهه  اخیر به کار رفته است اما 75% انتظار دارند که در طول دهه  بعد مهم باشد.یک مجموعه نهایی از سوالات به پروژه راه سبز انتخاب شده از سوی مقامات محلی پاسخ دهنده می پردازد. دوره برنامه ریزی نوعی برای این پروزه ها 2007-1997 بود و طول متوسط 12.9 کیلومتر بود. مولف به این نتیجه می رسد که راه های سبز یک ابزار برنامه ریزی چشم انداز پتانسیل قابل توجه هستند. گرچه در مقایسه در انتهای قرن بیستم ،علامت های تشویق کننده های در ارتباط با چشم اندازه هایی برای برنامه ریزی فضای باز در برتانیای قرن بیست و یکم وجود دارد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید