مقاله ترجمه شده درباره عملکرد انتقال گرما و تحلیل های اکسرژی یک مبدل گرمایی صفحه موجدار با استفاده از نانوفلوئید های اکسید فلزی – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

عملکرد انتقال گرما و تحلیل های اکسرژی یک مبدل گرمایی صفحه موجدار با استفاده از نانوفلوئید های اکسید فلزی


عنوان انگلیسی مقاله:

Heat transfer performance and exergy analyses of a corrugated plate heat exchanger using metal oxide nanofluids


کلمات کلیدی مقاله:

مبدل حرارتی صفحه موجدار، نانوفلوئید، سرعت انتقال حرارت، قدرت مکش، اتلاف اکسرژی، انتقال حرارت اکسرژیک، اثربخشی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی مکانیک


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مکانیک سیالات


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2. دستاورد تحلیلی

3. نتایج و بحث

3.1 ضریب انتقال گرمایی و سرعت انتقال گرما

3.2 ضریب اصطکاک ،افت فشار و قدرت مکش

3.3 اتلاف اکسرژی و اثر بخشی انتقال گرمایی اکسرژتیک

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Heat exchangers have been widely used for efficient heat transfer from one medium to another. Nanofluids are potential coolants, which can afford excellent thermal performance in heat exchangers. This study examined the effects of water and CuO/water nanofluids (as coolants) on heat transfer coefficient, heat transfer rate, frictional loss, pressure drop, pumping power and exergy destruction in the corrugated plate heat exchanger. The heat transfer coefficient of CuO/water nanofluids increased about 18.50 to 27.20% with the enhancement of nanoparticles volume concentration from 0.50 to 1.50% compared to water. Moreover, improvement in heat transfer rate was observed for nanofluids. On the other hand, exergy loss was reduced by 24% employing nanofluids as a heat transfer medium with comparing to conventional fluid. Besides, 34% higher exergetic heat transfer effectiveness was found for 1.5 vol.% of nanoparticles. It has a small penalty in the pumping power. Hence, the plate heat exchanger performance can be improved by adapting the working fluid with CuO/water nanofluids.

چکیده

مبدل های حرارتی به طور وسیعی برای انتقال حرارتی کارامد از یک رسانه به دیگری به کار رفته است.نانوفلوئیدها سرد کننده های احتمالی هستند که می تواند عملکرد گرمایی عالی را در مبدل های حرارتی تامین نماید.این مطالعه تاثیرات آب و CuO/ نانوفلوئیدهای آبی (به صورت سرد کننده ها) بر روی ضریب انتقال حرارتی،سرعت انتقال حرارتی، اتلاف اصطکاک، افت فشار، قدرت مکش و خرابی اکسرژی در مبدل حرارتی صفحه ای موجدار را بررسی می کند.ضریب انتقال حرارتی CuO /نانوفلوئیدهای آبی در حدود 18.50% تا 27.20% ارتقاء نانو ذرات غلظت حجمی از 0.50 تا 1.50% در مقایسه با آب افزایش داشت.از سوی دیگر، پیشرفت به اندازه ی 24% کاهش یافت که نانو فلوئیدها را به صورت یک واسطه ی انتقال حرارتی با مقایسه با سیال متداول کاهش یافت.به علاوه، 34% از اثر بخشی انتقال حرارتی اکسرژیک بالاتر برای 1.5 % حجم نانو ذرات یافت شد.آن دارای یک خسارت کوچک است.از اینرو، عملکرد مبدل حرارت صفجه ای می تواند با تطبیق سیال متحرک با CuO /نانوفلوئیدهای آبی بهبود می یابد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید