مقاله ترجمه شده درباره پوشش ریسک نرخ ارز خارجی: تنوع چند ارزی – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

پوشش ریسک نرخ ارز خارجی: تنوع چند ارزی


عنوان انگلیسی مقاله:

Hedging foreign exchange rate risk: Multi-currency diversification


کلمات کلیدی مقاله:

پوشش متقاطع، ارزش در ریسک مشروط، ارزش در ریسک، تنوع چندارزی، الگوریتم ژنتیک چندمنظوره


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم اقتصادی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

اقتصاد مالی و اقتصاد پولی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

پوشش ریسک ارز خارجی

نسبت بهینه پوشش

معیارهای ریسک برای پوشش

روش انجام کار

مسائل نسبت پوشش میانگین ریسک

الگوریتم ژنتیک چندمنظوره

داده ها و نتایج تجربی

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This article proposes a multi-currency cross-hedging strategy that minimizes the exchange risk. The use of derivatives in small and medium-sized enterprises (SMEs) is not common but, despite its complexity, can be interesting for those with international activities. In particular, the reduction in the exchange risk borne through the use of natural multi-currency cross-hedging is measured, considering Conditional Value-at-Risk (CVaR) and Value-at-Risk (VaR) for measuring market risk instead of the variance. CVaR is minimized using linear programmes, while a multiobjective genetic algorithm is designed for minimizing VaR, considering two scenarios for each currency. The results obtained show that the optimal hedge strategy that minimizes VaR is different from the minimum CVaR hedge strategy. A very interesting point is that, just by investing in other currencies, a significant risk reduction in VaR and CVaR can be obtained.

چکیده

این مقاله یک استراتژی پوشش متقاطع چند ارزی را پیشنهاد می کند که ریسک ارز (تبادل) را کاهش می دهد. استفاده از مشتقات در شرکت های کوچک و متوسط (SME) رایج نیست اما علی رغم پیچیدگی که دارد، می تواند برای آنهایی که فعالیت های بین المللی دارند، جذاب باشد. به طور خاص، کاهش ریسک ارز از طریق استفاده از پوشش متقاطع چندارزی طبیعی با توجه به ارزش در ریسک مشروط (CVaR) و ارزش در ریسک (VaR) برای اندازه گیری ریسک بازار به جای واریانس، اندازه گیری می شود. CVaR با استفاده از برنامه های خطی به حداقل می رسد در حالی که یک الگوریتم ژنتیک چندمنظوره برای کمینه کردن VaR طراحی شده است که با توجه به دو سناریو برای هر ارز می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهند که استراتژی پوشش بهینه که VaR را کمینه می کند با استراتژی پوشش CVaR کمینه متفاوت است. یک نکته بسیار جالب این است که تنها با سرمایه گذاری در سایر ارزها، کاهش ریسک معنی دار در VaR و CVaR قابل حصول است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید