مقاله ترجمه شده درباره جذب هیدروژن در لایه های نازک شبکه bcc وانادیوم (001) آنالیز شده توسط ترمودینامیک آماری – سال 2010


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

جذب هیدروژن در لایه های نازک شبکه bcc وانادیوم (001) آنالیز شده توسط ترمودینامیک آماری


عنوان انگلیسی مقاله:

Hydrogen absorption in epitaxial bcc V (001) thin films analysed by statistical thermodynamics


کلمات کلیدی مقاله:

V-H، فیلم نازک همبافته، غیر استوکیومتری، محلول جامد بینابینی، ترمودینامیک آماری


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

شیمی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

شیمی کاربردی و شیمی معدنی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

مقدمه

رویه تجزیه و تحلیل ترمودینامیک آماری استاندارد

روابط فشار-دما-غلظت برای لایه های نازک شبکه (bcc VHx (001

تعیین مقدار پارامتر θ برای لایه های نازک شبکه (VHx (001

تجزیه و تحلیل لایه های نازک شبکه VHx در محدوده x کمتر از 0.75

تجزیه و تحلیل لایه های نازک شبکه (VHx (001 در محدودهx های بالاتر از 0.75

تجزیه و تحلیل با θ =1 و θ′=0

تجزیه و تحلیل با θ =1 و θ′=0.75

جمع بندی

1. پیوست ها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Andersson, Aits and Hjörvarsson of Uppsala University measured hydrogen uptake in epitaxial bcc (body centred cubic) vanadium (V) (001) thin films of thickness, 50 nm and 100 nm, over temperature range between 443 K and 513 K. The reported equilibrium pressure–temperature–composition (P–T–C) relationships for the epitaxial bcc V (001) thin films showed appreciable extent of enhancement of H solubility compared with that for bulk bcc V. In this work, the reported equilibrium P–T–C relationships for the epitaxial bcc V(001) thin films by Andersson et al. were analysed in terms of statistical thermodynamics for H2 gas partial pressure p(H2) up to 100 Pa and H/V mole atom ratio x in VHx up to 1. The present analysis results showed that, up to x=0.75, the state of H in the V lattice was comparable to that in bulk VHx specimen but that, in the range of x higher than 0.75, state of H in the thin film with the constrained basal plane condition was evidently distinguishable from that in non-constrained bulk VHx. This was concluded to be the consequence of the tetragonal distortion of the bcc lattice with biaxially constrained condition at the bottom surface of the VHx (001) thin film in the range of x exceeding 0.75.

چکیده

Andersson ، Aits و Hjörvarsson از دانشگاه آپسالا جذب هیدروژن روی لایه های نازک شبکه bcc (سنتر کوبیک) وانادیوم )۵) با ضخامت۰۰۱  ، ۵۰ و ۱۰۰  نانومتر را درمحدوده دمایی ۴۴۳ کلوین تا ۵۱۳ کلوین اندازه گیری نمودند. روابط  تعادلی فشار- دما-غلظت (P–T–C) برای لایه نازکی از شبکه bcc وانادیوم (۰۰۱) نشان داد که مقدار برآورد شده افزایش حلالیت H قابل مقایسه با شبکه وانادیوم به صورت توده می باشد. در این کار اندرسون و همکاران روابط گزارش شده فشار-دما-غلظت را به کمک مکانیک آماری برای لایه های نازک شبکه bcc وانادیوم VHx (۰۰۱) و گاز H2 با فشار جزئی p(H2) تا ۱۰۰ پاسکال و H/V مول اتم به کسر مولی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. نتایج آنالیز حاضر نشان داد که تا کسر مولی 0.75 اتم های H در شبکه وانادیم قابل مقایسه با آن در نمونه توده VHx بود، در محدوده x بالاتر  از 0.75 اتمهای H در لایه های نازک شرایط مقید سطح ظاهرا از لایه های نازک بدون قید توده VHx  قابل تشخیص است. در نتیجه بررسی اثر تغییر شکل شبکهbcc دو محوری تنها در سطح زیرین لایه های نازک VHx (۰۰۱) و کسر مولی بالاتر از0.75 محدود می شود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید