مقاله ترجمه شده درباره الگوریتم تولید پراکنده (IDG) برای افزایش کارایی فیدر توزیع،تحت رشد بسیار زیاد بار – سال 2010


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

پیاده سازی الگوریتم تولید پراکنده (IDG) برای افزایش کارایی فیدر توزیع، تحت رشد بسیار زیاد بار


عنوان انگلیسی مقاله:

Implementation of Distributed Generation (IDG) algorithm for performance enhancement of distribution feeder under extreme load growth


کلمات کلیدی مقاله:

تولید پراکنده، عملکرد مواد غذایی، بار غیر یکنواخت، محل مطلوب و اندازه DG، تلفات قدرت، مشخصات ولتاژ


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی برق


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

تولید، انتقال و توزیع، مهندسی الکترونیک و مکاترونیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. DG برای افزایش کارایی فیدر توزیع

3. بهبود عملکرد فیدر توزیع

3.1. بهبود پروفیل ولتاژ (EPI) فیدر توزیع

3.2. اثر بهبود پروفیل ولتاژ روی عملکرد فیدر

4. تحلیل افزایش کارایی فیدر توزیع

4.1. تلفات توان و افت ولتاژ

4.2. تلفات توان و افت ولتاژ در حضور DG

4.3. جایابی بهینه DG

4.4. پیاده سازی الگوریتم IDG

4.5. ویژگی برجسته ابزار IDG

5. مورد مطالعه ای

6. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This paper presents a new algorithm, written in C-language for Implementation of Distributed Generation (IDG) to radial distribution feeder, heavily overloaded with non-uniformly distributed load. Majority of the existing algorithms are designed for distribution feeders with uniformly distributed load, working in single DG scenario. The applicability of these algorithms is restricted because of the unity power factor and high computational work. The methodology proposed in the research paper is capable of functioning under randomly distributed load conditions with low power factor for single DG as well as multi-DG system. The algorithm is based on analytical approach and is implemented to radial distribution network, considering the worse case scenario. The analyses carried out show that the algorithm can be applied to enhance the performance of distribution system in terms of node voltage profile improvement and power loss reduction. The simulation results indicate that IDG is capable of identifying the optimal location and size of DG in any problematic distribution system effectively. The results obtained are verified and are within the international standards limits.

چکیده

این مقاله الگوریتم جدیدی را معرفی می کند که در زبان برنامه نویسی C نوشته شده است و این الگوریتم برای اجرای تولید پراکنده (IDG) در فیدر توزیع شعاعی به کار می رود که این فیدر به شدت توسط باری با توزیع غیریکنواخت دچار اضافه بار شده است. اکثر الگوریتم های موجود، برای فیدرهای توزیعی طراحی شده اند که دارای بار با توزیع یکنواخت هستند. کاربرد این الگوریتم ها محدود است چون ضریب توان واحد بوده و حجم محاسبات بالاست. روش ارائه شده در این مقاله تحقیقاتی قادر است تحت شرایط بار با توزیع تصادفی با ضریب توان پایین برای DG تنها همانند سیستم با چند DG کار کند. الگوریتم مبتنی است بر روش تحلیل که با در نظر گرفتن بدترین شرایط ممکن، روی شبکه با توزیع شعاعی اجرا می شود. تحلیل های انجام گرفته نشان می دهد که الگوریتم قادر است با بهبود پروفیل ولتاژ گره و کاهش تلفات توان کارایی سیستم توزیع را افزایش دهد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که اجرای تولید پراکنده (IDG) این توانایی را دارد که محل و اندازه بهینه DG در هر سیستم توزیعی را بطور موثری تعیین کند. نتایج بدست آمده تایید شده و در محدود استانداردهای بین المللی هستند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید