مقاله ترجمه شده درباره بررسی ترک خوردگی صفحات رویه CFRD – سال 2011


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

بررسی ترک خوردگی صفحات رویه CFRD


عنوان انگلیسی مقاله:

Investigation of the cracking of CFRD face plates


کلمات کلیدی مقاله:

CFRD ،زمين لرزه، رابط، عرض کرک، خزش، تغییر شکل درازمدت


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه، زلزله و مدیریت ساخت


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

1.مقدمه

2.سد CFRD ککال

3.مدلسازی مصالح

3.1. بتن مسلح

3.1.1 مدل مشخصه خاکریز: بارگذاری استاتیکی

3.1.2 مدل مشخصه خاکریز: تغییر شکل وابسته به زمان

3.1.3 مدل مشخصه خاکریز: بارگذاری دینامیکی

3.2. مدلسازی سطح تماس

4.آنالیز مرحله به مرحله ای سد کوکال

4.1. رفتار سد کوکال در طی مرحله ساخت، پر شدن مخزن و تغییر شکل دراز مدت

4.2. رفتار غیر خطی و ترک خوردگی صفحه رویه

5. تاثیر بارگذاری زلزله بر سد کوکال

6.خلاصه و نتیجه گیری

سپاسگذاری

پیوست الف. پلاستیسیته خاکریز


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Concrete faced rockfill dams (CFRDs) are very popular in developing countries, as they can be constructed rapidly and easily compared to clay core earthfill dams. Structural and geotechnical designs of such systems are based on precedence, with little emphasis on modern analysis techniques. Empirical formulas are generally used to estimate the crest settlement and the face plate thickness for design purposes. Recent experiences in a major dam project [1] raised questions about this common approach and underlined the importance of conducting more field and laboratory research of CFRDs, especially to develop analytical approaches in predicting the complex behavior of these systems using advanced constitutive models.

1.مقدمه
سدهای خاکی دارای رویه ی بتنی ) CFRD ) در کشورهای توسعه یافته بسیار متداول هستند، به این دلیل که آنها می توانند سریعتر و راحت تر از سدهای خاکی دارای هسته ی رسی ساخته شوند. طراحی های سازه ای و ژئوتکنیکی این گونه سیستم ها مبتنی بر اولولیت است، با تاکید بسیار کمی بر روشهای آنالیز مدرن. معمولا در طراحی برای برآورد میزان نشست تاج و همچنین ضخامت صفحه ی رویه از یک سری روابط تجربی استفاده می شود. تجارب به دست آمده از یک پروژه ی سد بزرگ ] 1 [ نشان داد که لازم است تحقیقات میدانی و آزمایشگاهی بیشتری در خصوص سدهای CFRD انجام شود، بخصوص برای ارائه ی یک سری روشهای تحلیلی به منظور پیش بینی رفتار پیچیده ی اینگونه سیستمها با استفاده از مدلهای پیشرفته ی مشخصه.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید