مقاله ترجمه شده درباره ISRM روش پیشنهادی برای تعیین سختی چکش اشمیت


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ISRM روش پیشنهادی برای تعیین سختی چکش اشمیت: نسخه اصلاح شده


عنوان انگلیسی مقاله:

ISRM Suggested method for determination of the Schmidt hammer rebound hardness: Revised version


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

زمین شناسی و مهندسی معدن


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

زمین شناسی مهندسی ، مکانیک سنگ


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

1- مقدمه

2- هدف

3- دستگاه

3-1 اصول عملیاتی

3-2 نوع چکش، دامنه تست و کالیبراسیون

روش

4-1 نمونه مورد نیاز

4-2 الزامات آزمون

4-2-1جهت نسبی ضربت

4-2-2 نرمالیزه کردن مقادیر R با اشاره به جهت افقی ضربت

4-2-3 نمونه فولاد پایه زمین رابط

4-3 جمع آوری و کاهش اطلاعات

5- عوامل موثر

5-1 قدرت نسبی دانه های درشت دانه در مقابل ماتریس

5-2 هوازدگی و مقدار رطوبت

5-3 ناهمسانگردی

4-5 تست های صحرایی در مقابل آزمایشگاهی

5-5 تست دیوار گسست

6- پیشرفت های بیشتر

7- گزارش نتایج

تشکر و قدردانی

4- ضمیمه UCS .A و E در مقابل همبستگی مقادیر R در مکانیسم های دندانه دار روشن


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

With its portable, simple and affordable attributes, the Schmidt hammer (SH) is an ideal index apparatus, which underlies its increasing popularity and expanding range of applications. The SH rebound hardness value (R) is perhaps the most frequently used index in rock mechanics practice for estimating the uniaxial compressive strength (UCS) and the modulus of elasticity (E) of intact rock both in laboratory conditions and in situ. The SH is also widely used for estimating the UCS of discontinuity walls and assessing the workability, excavatability and boreability of rocks by mechanical means (cutting, polishing, milling, crushing and fragmentation processes in quarrying, drilling and tunneling). In the three decades since the earlier ISRM suggested method for conducting the SH test was published [1], researchers have sought to establish correlations between the SH rebound values (R) and the UCS and E for different rock types. A critical review of the basic issues was recently conducted by Aydin and Basu [2], which considered the influence of hammer type, the direction of hammer impact, specimen requirements, weathering, moisture content and testing, data gathering/reduction and analysis procedures. Understanding the operation of the apparatus and the mechanisms and modes of indentation upon hammer impact are crucial in addressing these issues, determining how the data scatter can be reduced, and settling upon an acceptable or expected degree of scatter. With this notion, this revised suggested method aims to clarify and improve the current SH testing methodology and identifies areas where further research is needed, in particular customizing the energy level and plunger diameter and curvature to suit groups of rocks with radically different microstructures.

1- مقدمه

با توجه به خصوصیاتی همانند قابلیت حمل آسان، ساده و مقرون به صرفه بودن، چکش اسمیت (SH) یک دستگاه ایده آل است که به دلیل افزایش محبوبیت و گسترش برنامه های کاربردی اش مورد استفاده قرار می گیرد. SH مقدار سختی (R) را نشان می دهد که شاید شاخصی کاربردی در عملکرد مکانیک سنگ برای برآورد قدرت کمپرسور تک محوری (UCS) و مدول الاستیسیته (E) از سنگ سالم چه در شرایط آزمایشگاهی و چه در شرایط صحرایی باشد.SH نیز به طور گسترده ای برای برآورد UCS از ناپیوستگی دیواره ها و ارزیابی قابلیت استخراج، خاکبرداری و حفاری سنگ ها با استفاده از مفاهیم مکانیکی به کار گرفته می شود (برش، پرداخت، فرز، فرایندهای خرد کردن و تکه تکه شدن در معادن، حفاری و تونل زنی).

در طول سه دهه اخیر ISRM روشی برای انجام آزمون SHپیشنهاد کرده است (1) و محققین به دنبال ایجاد رابطه ای بین مقادیر منعکس شده SH (R) و UCS و E برای انواع مختلف سنگ بودند. اخیرا بررسی انتقادی از مسائل اساسی توسط آیدین و باسو (2) انجام پذیرفته که تاثیر نوع چکش، جهت ضربه چکش، نمونه های مورد نیاز، هوازدگی، مقدار رطوبت و آزمایش، روش جمع آوری اطلاعات و کاهش آن ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات را مورد بررسی قرار دادند. آشنایی با بهره برداری از دستگاه و مکانیسم آن و حالت دندانه دار ضربه چکش در پرداختن به این مسائل حیاتی هستند، تعیین چگونگی کاهش پراکندگی داده ها را می توان با حل و فصل بر اساس یک سند قابل قبولی که از پراکندگی داده ها انتظار می رود بررسی کرد.

با توجه به این نکات، اهداف این روش پیشنهادی بازنگری شده، روشن کردن و بهبود بخشیدن به روش معمول آزمایش SH و شناسایی مناطقی که به تحقیقات بیشتری نیازمند هستند، به ویژه بررسی سطح انرژی و قطر پیستون و انحنای گروه های سنگی مشابه با خصوصیات ریزساختاری متفاوت، می باشد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید