مقاله ترجمه شده درباره اندازه گیری ضرایب فعالیت در رقت بینهایت حل شونده های آلی و آب در مایع یونی – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

اندازه گیری ضرایب فعالیت در رقت بینهایت حل شونده های آلی و آب در مایع یونی 1-بوتیل- 1-متیل پیرولیدینیوم تری سیانو متانید


عنوان انگلیسی مقاله:

Measurements of activity coefficients at infinite dilution for organic solutes and water in the ionic liquid 1-butyl-1-methylpyrrolidinium tricyanomethanide


کلمات کلیدی مقاله:

مایع یونی، [BMPYR] [TCM]، ضریب فعالیت در رقت بی نهایت، خواص ترمودینامیکی در بی نهایت، رقیق کردن، تراکم، ضریب پراکندگی گاز و مایعات، تفکیک انتخابی و ظرفیت


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

 شیمی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

شیمی آلی و شیمی فیزیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. کارهای تجربی

2.1 . مواد شیمیایی و مواد دیگر

2.2 . میزان آب

2.3. ابزار و روش آزمایش

2.4 اندازه گیری چگالی

3. مبنای تئوری

4. نتایج وبحث

5. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

2.1. Chemicals and materials

The sample of 1-butyl-1-methylpyrrolidinium tricyanomethanide, [BMPYR][TCM], was purchased from Iolitec (P0.98 mass fraction purity); M = 234.23 g mol1 , CAS No. 878027-72-6. The sample was dried for several days at T = 300 K under reduced pressure to remove volatile impurities and trace water. After this procedure, the impurity of Iolitec sample was not recalculated in mole fraction concentrations due to the fact that the GLC technique separates any impurities on the column. Most of the solutes were purchased from Sigma Aldrich or Fluka. The sources and mass fraction purities of materials used are listed in table 1S in the Supplementary Material. The structure of [BMPYR][TCM] is shown in table 1.

2.1 . مواد شیمیایی و مواد دیگر
نمونه ای از 1-بوتیل-1-متیل پیرولیدینیوم تری سیانومتانید [BMPYR][TCM] با بیش از 98% کسر جرمی خالص از “لولیتک” خریداری گردید: M=234.23g/mol . CAS No. 878027-72-6 . نمونه به مدت چندروز در دمای 300کلوین و تحت فشار کاهش یافته برای حذف ناخالصیهای فرار و حذف آب خشک گردید. ناخالصیهای نمونه بعد از این فرایند، مجدداً برحسب غلظتهای کسرمولی اندازه گیری نشدند زیرا تکنیک GLC هرنوع ناخالصی را در ستون کروماتوگرافی جدا میکند. بیشتر حلشونده ها از فروشگاه “سیگما الدریخ” یا “فلوکا” خریداری شدند. منابع و خلوص کسر جرمی مواد مورد استفاده در این تحقیق در جدول S1 (اطلاعات کمکی) در قسمت مواد متمم لیست شده اند. ساختار [BMPYR][TCM] در جدول 1 نشان داده شده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید