مقاله ترجمه شده درباره تجزیه و تحلیل عددی و تجربی بر عملکرد حرکت سندگلس – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تجزیه و تحلیل عددی و تجربی بر عملکرد حرکت سندگلس، نوع جدید جسم شناور در مقابل امواج


عنوان انگلیسی مقاله:

Numerical and experimental analysis on motion performance of new sandglass-type floating body in waves


کلمات کلیدی مقاله:

جسم شناور نوع سندگلس، پارامتر شكل، عملكرد حركت عمودي، بيان پيش بيني طراحي ، دستورالعمل طراحي،‌ FPSO استوانه اي


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه های دریایی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

خلاصه

1. مقدمه

2. توصيف سندگلس جديد نوع FPSO

3. اثر پارامترهای شکل بر عملکرد حرکت مدل نوع سندگلس

3.1. شکل نوع سندگلس و مدل عددیی جسم شناور

3.2 آناليز هيدروليكي مدلهاي شناور با پارامترهاي مختلف

4. بحث بيشتر درباره عملكرد حركت عمودي جسم شناور نوع سندگلس

4.1 تأثيرِ ميرايي لزجت و سختي غير خطي بر حركت خطي رفتار شناور

4.2 استنباط عبارت پيش بينيِ فركانس در مقابل ماكزيمم حركت عمودی رفتار شناور

4.2.1 نيروي موج رويداد (حركت) عمودی

4.2.2 نيروي موج انتشار حركت عمودی

4.2.3 فركانس در مقابل حداقل حركت عمودي رفتار شناور

4.3 دستورالعمل طراحي و طرح جسم شناور

5. اعتبارسنجي موارد تست و بحث

5.2 مقايسة مدل هاي شناور نوع استوانه اي و نوع سندگلس

5.2.1 عملكرد حركات عمودي دو مدل شناور

5.2.2 پاسخ عمودي دو مدل شناور در شرايط دريا و بطور يكبار در سال

5.2.3 پايداري دو مدل شناور

6. نتيجه گيري


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

In order to solve the performance limitations of traditional shiptype and cylindrical FPSO, this paper presents a new concept of sandglass-type FPSO. For the new sandglass-type floating model, firstly by using classic boundary element method based on wave potential theory, the effects of shape parameters on motion performance of sandglass-type model are studied. Then the wave frequency versus minimum heave motion RAO is selected as the critical design parameter to control heave motion of new floating model, and its convenient engineering estimation expression is theoretically and mathematically deduced. Furthermore, on this basis the design guideline for sandglass shape is analyzed and proposed. Next according to the information of a cylindrical FPSO, a sandglass-type floating model with the same basic function has been designed. Finally, by analyzing the numerical solution and experimental data, the numerical boundary element method and design guideline in this paper can be validated to be effective and accurate. Furthermore, it can be found that the sandglass-type design can obviously improve the hydrodynamic performance of FPSO. Thus this paper can provide an innovative engineering platform and a design proposal for the development of ocean oil and gas exploitation.

خلاصه

به منظور حل محدودیتهاي عملکرد کشتی هاي سنتی و FPSO (سیستم تولید شناور،ذخیره سازی، و تخلیه) استوانه ای، این مقاله مفهوم جدیدي از سندگلسِ (sandglass) نوع FPSO را ارائه مي دهد. برای مدل جدید شناور نوع سندگلس، ابتدا با استفاده از روش المان مرزی کلاسیک بر اساس نظریه پتانسیل موج، اثرات پارامترهای شکل بر عملکرد حرکت مدل نوع سندگلس مطالعه مي شود، سپس فرکانس موج در مقابل حداقل حرکت عمودي RAO (رفتار حركات شناور) بعنوان پارامتر بحرانی برای طراحی کنترل حرکت عمودي شناور جدید انتخاب مي گردد، و بیان پيش بيني طراحي مناسب از لحاظ تئوري و ریاضی نتیجه گرفته خواهد شد. علاوه بر این، بر این اساس، دستورالعمل طراحی برای شکل سندگلس تجزیه و تحلیل و ارائه مي شود. بعد با توجه به اطلاعاتِ یک FPSO استوانه ای، یک مدل شناور نوع سندگلس با كارايي اوليه يكسان، طراحی شده است. سرانجام، با تجزیه و تحلیل راه حل عددی و داده های تجربی، روش المان مرزی عددی و دستورالعمل طراحی در این مقاله می تواند بطور موثر و دقیق مورد اعتبارسنجي قرار گيرد. علاوه بر این، بروشني می توان دریافت که طراحی نوع سندگلس می تواند عملکرد هیدرودینامیکی FPSO را بهبود بخشد. بنابراین، این مقاله می تواند یک خط مشي مهندسی نوآورانه و یک طرح پیشنهادی برای توسعه نفت اقیانوس و بهره برداري گاز را فراهم آورد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید