مقاله ترجمه شده درباره ادراكات استعاره سازمانی مدیران و معلمان دبستان نسبت به موسسه – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ادراكات استعاره سازمانی مدیران و معلمان دبستان نسبت به موسسه ای كه برای آن كار می كنند


عنوان انگلیسی مقاله:

Organizational Metaphor Perceptions of Primary School Administrators and Teachers Towards the Instituon They Work For


کلمات کلیدی مقاله:

استعاره سازمانی، معلم، دبستان، مدیر مدرسه، ادراك استعاره


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم تربیتی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چكیده

1. مقدمه

2. روش

2-1 گروه مطالعه

2-2- ابزارهای جمع آوری داده ها

2-3- روش جمع آوری داده ها

2-4- تجزیه و تحلیل داده ها

3. یافته ها و تفاسیر

4. نتایج و پیشنهادات


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The aim of this study is to investigate primary school administrators’ and teachers’ organizational metaphorical perceptions of the institutions they work in and whether metaphorical perceptions differ in their professional titles. For this aim, totally 311 people, primary school administrators and teachers, from 18 primary schools in the central district of Kastamonu were applied “The Organizational Metaphor Scale” developed by the researcher. The data gathered were entered in the computer and analyzed via SPSS (12) package program. In the study, it was concluded that school administrators and teachers generally express the institution they work in with more of a metaphor of organism.

چکیده

هدف این مطالعه عبارت است از بررسی ادراكات سازمانی مدیران و معلمان دبستان از مؤسساتی كه در آن كار می كنند و اینكه آیا ادراكات استعاری با توجه به عنوان های حرفه ای آن ها متفاوت می باشد یا خیر. برای دستیابی به این هدف، در مجموع 311 نفر، مدیران و معلمان دبستان، از 18 دبستان در بخش مركزی كاستامونو “مقیاس استعاره سازمانی” كه توسط محقق توسعه یافته است را تكیمل نمودند. داده های جمع آوری شده وارد كامپیوتر شد و از طریق برنامه فشرده SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این مطالعه، اینگونه نتیجه گیری شد كه مدیران و معلمان مدرسه به طور كلی مؤسسه ای كه در آن كار می كنند را با بیش از یك استعاره سازمانی بیان كردند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید