مقاله ترجمه شده درباره تحلیل پارامتری پاسخ سازه ای اتصالات صفحه زیرستون فولادی


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تحلیل پارامتری پاسخ سازه ای اتصالات صفحه زیرستون فولادی


عنوان انگلیسی مقاله:

Parametric analysis of the structural response of steel base plate connections


کلمات کلیدی مقاله:

تحلیل پرامتری، پاسخ سازه ای، اتصالات صفحه زیرستون فولادی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه و زلزله


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

خلاصه

1. معرفی

2. توصیف ریاضی این روش

3. برنامه های عددی

4. نتایج برای اتصالات صفحه ستون

5. نتایج


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Classic methods for the calculation of steel connections have assumed complete contact between the interfaces. For the last few years, this assumption has been widely used for the study of steel column base plate connections because it generally leads to conservative results. In the case that a load leading to the development of moment, shear and tension is applied, this assumption fails to describe the actual response of the base±steel plate interface. Laboratory tests and construction practice prove that separation is often caused on the contact surface, between the deformable column base plate and the rigid concrete foundation. This phenomenon has already in recent years attracted the interest of numerous researchers who have applied analytical, experimental and numerical approaches to investigate it. The analytical approaches which have been considered, on the column base plate eective contact surface, where various normal reaction distributions appear in the presence of concentric and/ or light loading [1±3] are significant. Extensive experimental investigations, aiming at accurate description and evaluation of the response of column±base connections, have been conducted for concentric and eccentric loads [4±7]. Finally, the numerical approaches based on the finite element method and the boundary element method have been applied for the analysis of column base plate connections [8]. In recent years, numerical simulations of steel connections have been described by one- to three-dimensional models. The one-dimensional (Bernoulli beam) models of such connections (bolts modelled as springs), taking into account only primary bending action, are naturally the most simple. On the other hand, a three-dimensional model can incorporate all the essential features of the steel connections, leading in general to the most accurate results. This is due to the fact that three-dimensional models, having been appropriately formulated and computed, contain the correct stress distribution patterns, but in a form that requires great computational eort.

1. معرفی
روشهای کلاسیک برای محاسبة اتصالات فولادی تماس کامل بین سطوح مشترک را فرض میکنند. در چند سال اخیر، این فرض بصورت گسترده ای برای مطالعة اتصالات صفحه زیرستون فولادی استفاده شده زیرا کلاً منجر به نتایج محافظه کارانه ای میگردد. در موردی که یک بارِ منجر به لنگر، برش و کشش اعمال میشود، این فرض قادر به توصیف پاسخ واقعی سطح مشترک پی-صفحه زیرستون نمیباشد. آزمایشات آزمایشگاهی و اجرا در کارگاه ثابت میکند که اغلب جدایی در سطح تماس بین صفحه زیرستون قابل تغییرشکل و پی بتنی صلب اتفاق می افتد. این پدیده در سالهای اخیر علاقه ی محققین متعددی را جذب کرده که رویکردهای تحلیلی، تجربی و عددی را برای بررسی آن بکار برده اند. رویکردهای تحلیلی که در نظر گرفته شده اند، در سطح تماس موثر صفحه زیرستون، جایی که توزیع واکنشهای عمودی متغیر در حضور بارگذاری هم مرکز و/یا سبک دیده میشوند، قابل توجه هستند. بررسی های وسیع تجربی با هدف توصیف دقیق و ارزیابی پاسخ اتصالات ستون-پی برای بارهای هم مرکز و خارج از مرکز انجام شده است. نهایتاً، رویکردهای عددی بر پایة روش المان محدود و روش اجزاء مرزی برای تحلیل اتصالات صفحه زیرستون بکار برده شده است. در سالهای اخیر، شبیه سازیهای عددی اتصالات فولادی بوسیله ی مدلهای یک تا سه بعدی تشریح شده است. مدلهای یک بعدیِ (تیر برنولی) چنین اتصالاتی (پیچها بصورت فنر مدل میشوند)، که تنها خمش اولیه را در نظر میگیرند، ذاتاً بسیار ساده هستند. از سوی دیگر، یک مدل سه بعدی میتواند تمام اجزای ضروری اتصالات فولادی را در نظر گرفته و منجر به دقیقترین نتایج شود. این ناشی از این حقیقت است که مدلهای سه بعدی، در صورت فرمول بندی و محاسبه مناسب، الگوهای توزیع تنش صحیح را شامل میشوند ولی در شکلی که محاسبات زیادی لازم دارد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید