مقاله ترجمه شده درباره مقاوم سازی لرزه ای قطعات تیر – ستون – تاوه داخلی RC تمام مقیاس با استفاده از پوشش های CFRP – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مقاوم سازی لرزه ای قطعات تیر – ستون – تاوه داخلی RC تمام مقیاس با استفاده از پوشش های CFRP


عنوان انگلیسی مقاله:

Seismic retrofitting of full-scale RC interior beam-column-slab subassemblies with CFRP wraps


کلمات کلیدی مقاله:

فیبر های پلیمری تقویت شده، قاب بتن مسلح، زیرمجمع داخلی، بهسازی لرزه ای، عملکرد لرزه ای


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه، مدیریت ساخت و زلزله


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2.برنامه آزمایشی

2 – 1: نمونه های آزمون و خواص مواد

2 – 2: طرح های مقاوم سازی CFRP

2 – 3: راه اندازی آزمایشی و ابزارها

نتایج و مباحثات

3 – 1: شکست نمونه کنترل

3 – 2: شکست نمونه های مقاوم شده

3 – 3: پاسخ پسماند بار – جابجایی

3 – 4: پوش های بار – جابجایی

3 – 5: کاهش سختی

3 – 6: اتلاف انرژی

3 – 7: نیروی برشی ناحیه مفصل

3 – 8: تغییرشکل برشی ناحیه مفصل

3 – 9: تغییرشکل عمودی تیر

4.نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

In many earthquakes, the failure of RC joints region and columns end adjacent to it usually led to the partial or total collapse of structures and caused extensive economic and human losses [1– 4]. It is noteworthy that some RC frames although designed in accordance with current seismic codes still exhibited the nonductile column failure mode [5–7]. In order to improve seismic performance and the safety of the RC frames, there is an urgent need for seismic retrofitting of the beam-column-slab subassemblies, which are usually chosen as an experimental model and defined as the joint region plus the columns, beams, and slabs adjacent to it [8]. In the past two decades, the externally bonded fiber reinforced polymers (FRP) composites for seismic retrofitting RC structures have been widely used [9,10]. As a result, numerous experimental studies have been conducted on the seismic rehabilitation of RC interior beam-column subassemblies using FRP wraps [11–21]. The experimental models of these studies were mainly beamcolumn subassemblies without slabs, transverse beams or internal lateral steel reinforcement in the joint region. The purposes of FRP retrofitting were to prevent or postpone shear failure of joint region and to change the final failure modes into beam hinge mechanism. The efficiency of externally bonded FRP wraps in improving the seismic performance of beam-column subassemblies has been confirmed.

1. مقدمه
در بیشتر زلزله¬ها، شکست ناحیه مفاصل RC و انتهای ستون مجاور به آن معمولا منجربه ریزش جزئی یا کلی سازه¬ها و تلفات اقتصادی و انسانی گسترده می¬شود [1-4]. قابل ذکراست که برخی از چارچوب¬های RC اگرچه مطابق با دستورهای لرزه¬ای کنونی طراحی شده¬اند، اما هنوز مد شکست ستون غیرشکل¬پذیر را نشان می¬دهند [5-7]. به منظور بهبود عملکرد لرزه¬ای و ایمنی قالب¬های RC، مقاوم¬سازی لرزه¬ای قطعات تیر-تاوه-ستون که معمولا به عنوان یک مدل تجربی انتخاب و به عنوان ناحیه مفصل بعلاوه ستون¬ها، تیرها، و تاوه¬های مجاور به آن تعریف می¬شود، بسیارضروری است [8].
در دو دهه گذشته، کامپوزیت¬های پلیمری مقاوم¬شده با فیبر محدود خارجی (FRP) برای مقاوم¬سازی لرزه¬ای سازه¬های RC به طور گسترده¬ای بکار رفته¬است [9, 10]. در نتیجه، مطالعات تجربی متعددی بر روی بازسازی لرزه¬ای قطعات تیر-ستون داخلی RC با استفاده از پوشش¬های FRP [11- 21] انجام شده¬است. مدل¬های تجربی این مطالعات عمدتا قطعات تیر-ستون بدون مقاوم تاوه¬ها، تیرهای عرضی یا فولادی جانبی در ناحیه مفصل می¬باشد. هدف مقاوم¬سازی FRP جلوگیری یا تعویق شکست برشی ناحیه مفصل و تغییر مدهای نهایی شکست در مکانیزم تیر لولا می¬باشد. بهره¬وری پوشش¬های FRP محصور بیرونی در بهبود عملکرد لرزه-ای قطعات تیر-ستون تایید شده¬است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید