مقاله ترجمه شده درباره شبیه سازی بررسی آب های سطحی آبخیز و کیفیت آب جاری تحت سناریو های تغییر جوی و کاربری زمین – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

شبیه سازی بررسی آب های سطحی آبخیز و کیفیت آب جاری تحت سناریو های تغییر جوی و کاربری زمین در آبخیز رودخانه تیشیو در شمال ژاپن


عنوان انگلیسی مقاله:

Simulation of watershed hydrology and stream water quality under land use and climate change scenarios in Teshio River watershed, northern Japan


کلمات کلیدی مقاله:

چرخه آب، رسوب چرخه نیتروژن و فسفر، دوچرخه سواری مدل CLUE، مدل SWAT


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

 مهندسی منابع طبیعی و مهندسی آب


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مرتع و آبخیزداری و مدیریت منابع آب


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1 – مقدمه

2- روش ها

2-1 بازنگری رویکرد مطالعه

2-2 مکان تست

2-3 مدل تغییر کاربری زمین

2-4 سناریو های تغییر جوی

2-5 آب شناسی و مدل کیفیت آب

3- نتایج

3-1 پیش بینی های مدل تغییر کاربری زمین

3-2 تغییرات فصلی اجزای تعادل آب تحت شرایط جوی خط مبناء با کاربری زمین 206

3-3 تغییر فصلی در اجزای توازن آب تحت سناریو های تغییر جوی چند تایی و کاربری زمین 2006

3-4 کمیت و کیفیت آب تحت تغییرات چندگانه کاربری زمین و شرایط جوی

4 – بحث و تبادل نظر

4-1 تاثیر کاربری زمین بر کیفیت آب

4-2 تاثیر تغییرات جوی بر کیفیت آب

4-3 گزینه های کاهش مبتنی برآبخیز

5- نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Land-use activities, which include conversion of natural landscapes for human use and changing management practices for human-dominated lands, have transformed a large proportion of the planet’s land surface (Turner et al., 2001). Land-use change such as deforestation, increase and intensification of agricultural land, or expansion of urban land in a watershed can influence hydrologic processes, including infiltration, groundwater recharge, baseflow and runoff (Laurance, 2007; Lin et al., 2007; Bradshaw et al., 2007; Hurkmans et al., 2009). Watershed development from dominant natural land cover to more artificial land systems often reduces baseflow by changing groundwater flow pathways to surface water bodies (Lin et al., 2007). Croplands, pastures, plantations, and urban areas have expanded regionally and globally in recent decades, accompanied by large increases in fertilizer application (Thampi et al., 2010; Tilman et al., 2001). Anthropogenic nutrient inputs to the biosphere from fertilizers now exceed natural nutrient sources, resulting in significant effects on water quality in streams, rivers, lakes and estuaries (Manson, 2005). Excessive fertilization of farmland often affects in-stream processes, such as biotic and abiotic immobilization and mineralization in river channels (Johnson et al., 1997). The major environmental consequences of excessive phosphorous and nitrogen inputs are water pollution, biodiversity loss, and eutrophication in aquatic ecosystems (Gitau et al., 2010; Chiang et al., 2010). Intensification of agricultural land including intensive cultivation of annual crops, plowing of soil on steep slopes, and poor soil conservation practices also produce serious soil erosion following soil nutrient depletion (Alibuyog et al., 2009). Fan and Shibata (2014a) reported that land use change (changing from paddy field to farmland field) remarkably impacted on hydrological and hydrochemical ecosystem services in the Teshio watershed, especially the nutrient retention was more sensitive to land use changes.

1 – مقدمه
فعالیت های کاربری زمین که شامل تبدیل مناطق طبیعی برای استفاده انسان و تغییر دادن شیوه های مدیریتی برای زمین های تحت اختیار بشر خواهند بود ، سهم زیادی از سطح زمین کره زمین را تغییر شکل داده اند . تغییر کاربری زمین نظیر قطع درختان جنگلی باعث افزایش و تشدید زمین کشاورزی یا توسعه زمین شهری در آبخیز می تواند بر فرآیند های آب شناسی از جمله نفوذ ، تخلیه مجدد آب زیرزمینی ، جریان پایه و رواناب گردید . توسعه آبخیز از پوشش زمین طبیعی برجسته با سیستم های زمین مصنوعی تر اغلب باعث کاهش جریان پایه از طریق تغییر دادن مسیر های جریان آب زیرزمینی به بخش های آب سطحی گردید . مراتع ، زمین های مزروعی ، مزارع و مناطق شهری به طور منطقه ای و جهانی در دهه های اخیر توسعه یافته اند و با افزایش های چشمگیر در زمینه کاربرد کود شیمایی همراه گردید . ورودی های مواد مغذی با تکامل بشر به بیوسفر از کود های شیمایی فراتر از منابع مغذی طبیعی می باشد و به تاثیرات مهم بر کیفیت آب رودخانه ها ، دهانه های رود ها ، دریاچه ها و جویبار ها منجر می گردد . کوددهی زیادی کشتزار اغلب بر فرآیند های در جریان نظیر بازایستادن جاندار و بی جاند و معدنی شدن کانال های رودخانه تاثیر می گذارد . عواقب زیست محیطی فسفر اضافی و ورودی های نیتروژن عبارتند از آلودگی آب ، زیان تنوع زیستی و انباشتگی خوراکه آب در اکوسیستم های آبزی . تقویت زمین کشاورزی از جمله کشت و زار پرقوت محصولات سالانه ، شخم زدن خاک در شیب های تند و شیوه های حفظ خاک ضعیف یک نوع فرسایش خاک جدی به همراه فرسایش مواد مغذی خاک را ایجاد می کنند . فان و شیباتا ( 2014) گزارش دادند که تغییر کاربری زمین به طور قابل توجهی بر خدمات اکوسیستم هیدرولوژیکی و هیدرو شیمایی در آبخیز منطقه تیشو تاثیر گذاشتند بویژه حفظ ماده مغذی برای تغییر کاربری زمین حساس تر بود .


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید