مقاله ترجمه شده درباره پارامتر های سفتی و مقاومت برای مدل خاک سخت شونده رس های نرم و سفت بانکوک – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

پارامتر های سفتی و مقاومت برای مدل خاک سخت شونده رس های نرم و سفت بانکوک


عنوان انگلیسی مقاله:

Stiffness and strength parameters for hardening soil model of soft and stiff Bangkok clays


کلمات کلیدی مقاله:

پارامتر های سفتی، مدل خاک سخت شونده، رس بانکوک، تست ادومتر، تست سه محوری، روش عنصر محدود


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

خاک و پی، سازه و مدیریت ساخت


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1-مقدمه

2-شرایط خاک تحتانی بانکوک

3-مدل های خاک و پارامتر های مربوطه

3-1 مدل خاک سخت شونده در PLAXIS

4- ارزیابی پارامتر های مقاومت و سفتی برای رس های نرم و سفت

4-1 جزییات روش های تست و نمونه برداری خاک

4-1-1 تست های ادومتر

4-1-2 تست های سه محوری

4.2- پارامترهای مقاومت موهر-کولمب

4.3 داده های تست ادومتر

4.4- داده های تست های سه محوری

1.4.4- رس نرم بانکوک

4-4-2 رس سفت بانکوک

5- المان محدود مدلسازی و کالیبراسیون پارامترهای خاک

5-1 مدل سازی عنصر محدود

5.2- واسنجی پارامتر های HSM برای رس نرم

6-نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

A comprehensive set of experimental data on Bangkok subsoils from oedometer and triaxial tests are analysed in this paper in order to determine the stiffness and strength parameters for Hardening Soil Model. The parameters determined are the Mohr–Coulomb effective stress strength parameters together with the stiffness parameters; tangent stiffness for primary oedometer loading, secant stiffness in undrained and drained triaxial tests, unloading/reloading stiffness and the power for stress level dependency of stiffness. The oedometer data are obtained from three different Bangkok soil layers: soft clay at 6–8 m depths; medium clay at 12–14 m depths; and stiff clay at 15.5–18 m depths. The triaxial tests data are carried out for soft and stiff clays at depths of 5.5–6 m and of 16–18 m under both undrained and drained conditions, respectively. Finally, two sets of parameters for soft and stiff Bangkok clays are numerically calibrated against undrained and drained triaxial results using PLAXIS finite element software.

چکیده

مجموعه ای جامع از داده های آزمایشی در خاک تحتانی بانکوک از تست های سه محوری و ادومتری در این مقاله برای تعیین پارامتر های سفتی و مقاومت مدل خاک سخت شونده تحلیل م شود. پارامتر های تعیین شده شامل پارامتر های مقاومت تنش موثر موهر-کولومب همراه با پارامتر های سفتی: سفتی تانژانت برای بار ادمتر اولیه، سفتی سکانت در تست های سه محوری زهکشی شده و نشده، سفتی تخلیه/بارگذاری مجدد و قدرت وابستگی سطخ تنش سفتی بودند. داده های ادومتر از سه لایه خاک متفاوت بانکوک حاصل شدند: رس نرم در عمق 6-8 متر، رس متوسط در 12-15 متر عمق، و رس سفت در عمق 15.5 تا 18 متر. داده های تست های سه محوری برای رس های نرم و سخت در اعماق 5.5-6 متر و 16-18 متر تحت شرایط زهکشی شده و زهکشی نشده انجام شدند. در نهایت، دو مجموعه از پارامتر ها برای رس های نرم و سفت بانکوک از نظر عددی با نتایج سه محوری زهکشی شده و نشده با استفاده از نرم افزار عنصر محدودPLAXIS واسنجی شدند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید