مقاله ترجمه شده درباره تغییرات مهندسی در سیستم های تولید از طریق روش های کنترل و برنامه ریزی تولید – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

حمایت از تغییرات مهندسی در سیستم های تولید از طریق روش های کنترل و برنامه ریزی تولید


عنوان انگلیسی مقاله:

Support of engineering changes in manufacturing systems by production planning and control methods


کلمات کلیدی مقاله:

برنامه ریزی، کنترل، تولید، روش شناسی، بهره وری


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی صنایع


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، تکنولوژی صنعتی و تولید صنعتی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

2. اهداف

3. وضعیت هنر

3.1 وظایفPPC

3.1.1 برنامه ریزی برنامه ی تولید

3.1.2 برنامه ریزی منابع تولید

3.1.3 کنترل تولید

3.2 وظایف تغییرات مهندسی در سیستم های تولید

3.2.1پیش انتخاب

3.2.2 برنامه ریزی

3.2.3 کنترل

4. مقایسه و شباهت های تغییرات مهندسی و وظایفPPC

4.1پیش انتخاب

4.2 برنامه ریزی

4.3کنترل

5. مثال کاربردی

6. نتیجه گیری

7.چشم انداز


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Manufacturing companies have to develop their products continuously and adapt their production program and quantity due to changing customer demand and development of new technologies. A number of engineering changes need to be performed to adapt existing plants to these developments [1]. Engineering changes in production are defined by Rößing [2] as the reconfiguration of resources, the addition, replacement or removal of equipment or changes in the interaction of resources. The coordination of several engineering changes in manufacturing is an important factor for the efficient planning and implementation due to the involved costs and the high time effort [3 – 5]. The time that is available to implement a single change decreases due to the increasing number of engineering changes. This results in a loss of time for analyzing and planning and reduces the quality of the planning. This in turn leads to deviations in engineering changes and causes high costs, because planning processes have to be repeated or appointments need to be moved [6,7]. An essential part of the involved costs and time consists of unwanted and unplanned shutdowns of production caused by deviations of engineering changes [8, 9]. This leads to worse productivity and increases the need of engineering changes (Fig.1.). Therefore, engineering changes should be implemented as soon as possible and with minimal financial resources [10].

1.مقدمه:
شرکت های تولیدی باید به طور مستمر محصولات خود را توسعه دهند و به دلیل تغییر تقاضای مشتری و توسعه ی فناوری های جدید باید برنامه و مقدار تولید خود را سازگار کنند. تعدادی از تغییرات مهندسی باید جهت سازگاری کارخانجات موجود با این پیشرفت ها انجام شود. تغییرات مهندسی در تولید توسط روبینگ به این صورت تعریف می شوند: پیکربندی مجدد منابع، جایگزینی یا حذف تجهیزات یا تغییرات در تعامل منابع. هماهنگی تغییرات مهندسی در تولید به دلیل وجود هزینه های زیاد و زمان، عامل مهمی برای برنامه ریزی کارامد و پیاده سازی است. مدت زمانی که برای پیاده سازی یک تغییر در دسترس است، به دلیل افزایش تعداد تغییرات مهندسی، کاهش می یابد. این امر منجر به از دست رفتن زمان برای تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی شده و کیفیت برنامه ریزی را کاهش می دهد. این امر به نوبه ی خود منجر به اختلاف در تغییرات مهندسی شده و موجب ایجاد هزینه های زیاد می شود زیرا فرایندهای برنامه ریزی باید تکرار شوند. بخش ضروری و لازم هزینه ها و زمان موجود شامل تعطیلی و توقف ناخواسته و برنامه ریزی نشده در تولید است که به دلیل اختلاف و انحراف در تغییرات مهندسی به وجود می ایند. این امر منجر به بهره وری اندک و نامناسب و افزایش نیاز به تغییرات مهندسی می شود(تصویر1). بنابراین، تغییرات مهندسی را باید تاحدامکان با حداقل منابع مالی پیاده سازی نمود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید