مقاله ترجمه شده درباره مشخصات آب های سطحی و آب های زیرزمینی در تالاب های رودخانه آجو آرژانتین – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مشخصات آب های سطحی و آب های زیرزمینی در تالاب های رودخانه آجو آرژانتین


عنوان انگلیسی مقاله:

Surface water and groundwater characteristics in the wetlands of the Ajo´ River (Argentina)


کلمات کلیدی مقاله:

مرداب، آب های سطحی، آب های زیرزمینی، نفوذ آب شور


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

زمین شناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

آب شناسی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

1.1. حوزه مورد مطالعه

2. روش شناسی

3. نتایج

3.1. آب های سطحی

3.2. آب های زیرزمینی

3.3. مدل مفهومی

4. بحث

5. نتیجه گیری ها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Intertidal wetlands are complex hydrological environments in which surface water and groundwater interact periodically with tidal flows. This work analyzes how the tidal flow determines the hydrodynamics and salinity of surface water and groundwater at different depths in the intertidal wetland located in the marsh of the Ajo´ River. Water level and salinity measurements were obtained from the Ajo´ River, the channels discharging into the river and the phreatic aquifer. The results in the natural marsh indicate the presence of saline stratification and that the surface water–groundwater relationship varies with the tide. At low tide, the water table discharges into the surface watercourses, and when the high tide rises above the regional groundwater discharge level, the tidal flow contributes to the water table, which causes an increase in salinity in surface water and groundwater. When the high tide does not rise above the discharge level, the tidal flow only enters the groundwater at the mouth section and the salinity of the surface water and groundwater decreases from low tide to high tide. In the marsh areas excluded from the tidal cycle due to the presence of floodgates, the water table always discharges into the canals, and in the surface water and groundwater there is no presence of saline stratification. The results obtained make it possible to generate a conceptual model of hydrological behaviour which shows the hydrodynamic and hydrochemical complexity of intertidal wetlands

چکیده

تالاب های جزر و مدی، محیط های هیدرولوژیکی پیچیده ای محسوب می شوند که در آن آب های سطحی و آب های زیرزمینی به صورت دوره ای با جریان های جزر و مدی فعل و انفعالات می نمایند. مطالعــــه حاضر به تجزیه و تحلیل چگونگی تعیین هیدرودینامیک و شوری آب های سطحی و آب های زیرزمینی در اعماق مختلف در تالاب های جزر و مدی واقع در مرداب رودخانـــــه آجو (Ajo) آرژانتین توسط جریان جزر و مدی می پردازد.

اندازه گیری سطح آب و شوری رودخانه آجو (Ajo) از روی کانال های تخلیه شونده به رودخانه و آبخوان آب های زیرزمینی به دست آمدند. نتایج موجود در مرداب طبیعی موید وجود چینه بندی شور و تغییرات رابطه آب های سطحی – زیرزمینی با توجه به کشند یا جزر و مد می باشد. در جزر و مد پایین، سفره آب به آبراهه های سطحی تخلیه می گردد، و هنگامی که جزر و مدهای زیاد، بالاتر از سطح تخلیه آب های زیرزمینی منطقــــه بروز می یابند، جریان جزر و مدی به سفره آب کمک نموده و باعث افزایش شوری در آب های سطحی و آب های زیرزمینی می گردد. زمانی که جزر و مد زیاد، بالاتر از سطح تخلیه بروز نمی یابد، جریان جزر و مدی تنها وارد آب های زیرزمینی در بخش دهانه گشته و شوری آب های سطحی و آب های زیرزمینی از جزر و مد پایین تا جزر و مد زیاد، کاهش می یابد. در مناطق مردابی که از چرخه جزر و مد کنار گذاشته می شوند به دلیل وجود سیل گیر ، سفره آب همیشه به کانال ها تخلیه می گردد و در آب های سطحی و آب های زیرزمینی اصلاً چینه بندی شور وجود ندارد. نتایج به دست آمده تولید یک مدل مفهومی از رفتار هیدرولوژیکی را که نشان دهنده پیچیدگی هیدرودینامیک و هیدروشیمی تالاب های جزر و مدی است، امکان پذیر می نماید.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید